‘Uit De Westvoornse Politiek’

Parkeerproblemen busjes

Rockanjenaar Henk Bos pleit voor handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Al sinds lange tijd staat er een hoge, grote zwarte auto voor zijn huis in een woonwijk terwijl dit niet mag.

Zowel de gemeente als de politie laten het parkeren van grote voertuigen oogluikend toe. Het aantal busjes in de woonwijken, veelal bedrijfsauto’s van zzp’ers, is volgens Henk Bos de laatste tijd alleen maar toegenomen.  ‘Wat voor nut heeft de APV als er toch niet gehandhaafd wordt? Mijn mening is om het wel te doen,’ zei hij tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering.

Burgemeester Peter de Jong weet van de toename van het aantal busjes. Het probleem is dat die niet op de speciale vrachtwagenterreinen mogen staan. ‘Ik ben voor het toepassen van maatwerk en niet voor gedogen, omdat dit vaak leidt tot onduidelijkheid.’ De burgemeester werkt aan de herijking van de APV. Hij neemt het parkeerprobleem met de busjes hierin mee.

 

Proactieve rekenkamer

De nieuwe lokale rekenkamer van Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne moet een meer  houding aannemen. In het verleden heeft het controle-instrument van de gemeenteraden te veel onderzoek gedaan naar zaken uit ‘het verleden’.

Gemeenten hebben een behoorlijke vrijheid om de verplichte lokale rekenkamer naar eigen wens in te vullen. Vorig jaar besloten de vier gemeenten hieraan een andere invulling te geven. De huidige rekenkamercommissie geeft vooral te veel geld uit aan de organisatie. Zo kregen de drie leden in 2009 ieder een vergoeding van ongeveer 10.000 euro. Ze doen hiervan zelf geen onderzoek, maar bereiden het onder andere voor de onderzoekbureaus voor en trekken conclusies. Als een gemeente een eigen onderzoek wenst kost dit extra geld. Zo heeft de rekenkamercommissie op verzoek van Westvoorne de besluitvorming over het woon-zorgcomplex Stuifakkers in Rockanje onderzocht.

Het huidige samenwerkingsverband loopt tot 1 september. De griffiers van de vier gemeenteraden hebben drie opties voor de toekomstige lokale rekenkamer liggen: de huidige vorm met andere mensen en een andere taakopvatting, aansluiten bij de Rekenkamer van Spijkenisse of een commerciële partij uitvoering laten geven aan de rekenkamercommissie. Van de rekenkamer verwachten de gemeenteraden onderzoek naar een actueel thema, lopende ontwikkelingen en beleidsvoornemens (bijv. quick scan). Ook kijken ze naar financiën en de benoemingstermijn.

De komende maanden worden de mogelijkheden uitgewerkt. Hierna nemen de raadsleden een besluit.

 

Koepel Zeeburg

De gemeenteraad heeft definitief 642.000 euro voor de bouw van Koepel Zeeburg in Oostvoorne bestemd. Oppositiepartij PvdA stemde om principiële redenen tegen.

Het geld is afkomstig van de stadsregio Rotterdam. Koepel Zeeburg is een initiatief van de Stichting Koepel Zeeburg. Deze stichting strijd al jaren voor de herbouw van het karakteristieke gebouw uit de achttiende eeuw, dat vooral als vergaderingruimte voor heren van het Hoogheemraadschap in gebruik was. Koepel Zeeburg is tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter vanwege de komst van de Atlantikwall vernietigd. De bedoeling is om de koepel aan het einde van de Zeeweg te herbouwen.

Het geldbedrag  is aan de gemeente beschikbaar gesteld. Binnen een jaar moet project gestart zijn. De gemeente moet ook financiële verantwoording voor de koepel afleggen. ‘We zijn nu bezig met het opstellen van een convenant tussen de gemeente en de stichting waarin duidelijke afspraken over de werkwijzen en de verantwoordelijkheden staan. Inmiddels is er door ons binnen de gemeentelijke organisatie een projectleider aangewezen,’ aldus wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne).

‘Wij willen als PvdA een signaal afgeven in deze tijd van bezuinigingen en ontslagen. Ook naar de Stadsregio toe. Het is onverantwoord om zo’n hoog bedrag aan ‘een leuk projectje’ als de koepel te besteden. Terwijl op andere belangrijke zaken wordt bezuinigd.’ Partij Westvoorne stemde eveneens tegen.  De grootste oppositiepartij vindt vooral dat de risico’s voor de gemeente nog te onzeker zijn.

Ook heeft de gemeente een bedrag van 120.000 euro gekregen voor de herinrichting van de Zeeweg. Dat gaat op aan bestrating, verlichting, straatmeubilair en bomen.

 

Ochtendfiles Oostvoorne

De ochtendfiles bij en in Oostvoorne zijn nagenoeg voorbij. Van de aansluiting op de Westvoorneweg tot aan het Stenenbaakplein stond het verkeer op de N218 bijna iedere ochtend muurvast.

Advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos deed op verzoek van het Havenbedrijf onderzoek naar de knelpunten. Hieruit kwamen de volgende oorzaken naar voren: langzaam verkeer op de N218, de drempel voor het kruispunt voor het Stenen Baakplein, overstekend langzaam verkeer en kerend vrachtverkeer op het kruispunt voor het Stenenbaakplein en kerend, overstekend en invoegend verkeer via de Tichelarijweg. Het Havenbedrijf heeft op verzoek van de gemeente al verkeersmaatregelen uitgevoerd.

‘Eerst stond de Ruy bij iedere sneeuwvlokje al vol. Nu zijn er bijna geen files meer,’ gaf de aan de Brielseweg wonachtige wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) aan. Fractievoorzitter en Oostvoornaar Wim Hartog (D66) deelde zijn mening. ‘Eerst stond de file voor mijn huis en kon ik nog uitgebreid koffie drinken. Nu moet ik helaas naar mijn werk,’ grapte hij. Het omleiden van langzaam verkeer via een parallelweg, de aanleg van een fietstunneltje onder de N15 en het openstellen van de Noordweg worden gezien als verdere oplossingen. Van Lith: ‘er komen nog aanvullende maatregelen, maar eerst moet benodigde geld bij elkaar worden gesprokkeld.’ Hij vermoedt dat dit volgend jaar pas gebeurt.

Het Havenbedrijf vermoedt dat er tot 2030 geen aanzienlijke files meer ontstaan. Wel worden de verkeersontwikkelingen op de N218 en de Westvoorneweg gemeten. Partij Westvoorne reageerde minder positief. De grootste oppositiepartij vindt dat de problemen nu en in de toekomst niet voorbij zijn en pleit voor een onderzoek door een specialistisch bureau, dat met simpele oplossingen kan komen.

Op dinsdag 21 maart neemt de gemeenteraad een besluit.

 

Blauwe zone

Het dagelijks bestuur van Westvoorne denkt aan het instellen van een blauwe zone in de dorpscentra om de parkeerproblematiek op te lossen. De politieke partijen betwijfelen de effectiviteit van deze maatregel.

Door de toename van het aantal winkels en auto’s is de parkeerdruk in de dorpscentra toegenomen. Het gedrag van de parkeerders laat soms ook te wensen over; personeel parkeert voor de zaak en buitenlandse werknemers laten hun voertuigen dagenlang staan.

In oktober hield de gemeente met het Ondernemersplatform Westvoorne (OPW) een enquête onder 360 bewoners en winkeliers. Oostvoornaars zijn voor de invoering van de blauwe zone voor een beperkt aantal wegen. In Rockanje zijn de bewoners en winkeliers geen voorstander van het kort parkeren rondom het Dorpsplein.

De politiek maakte kritische kanttekeningen wat betreft de maatregel. Partij Westvoorne merkte bij monde van raadslid Leo Gelderland op dat de meeste bezoekers toch voor korte tijd parkeren en de handhaving extra kosten met zich meebrengt. Hij betwijfelt dan ook de noodzaak van de blauwe zone. Fractievoorzitter Wim Hartog (D66) heeft zijn om vrijwel dezelfde reden twijfels over de haalbaarheid. ‘Als de handhaving niet goed is geregeld dan gaat het fout.’ Hij gaf aan dat jaren geleden de blauwe zone in Oostvoorne al is afgeschaft. ‘Toen waren de parkeerders boos dat ze werden bekeurd. Ze gingen vervolgens elders hun boodschappen doen. De winkeliers werden weer boos dat hun klanten door de blauwe zone wegbleven.’ Ook CDA-fractievoorzitter Ebco Vriend heeft niet al te hoge verwachtingen van de maatregel. ‘Tegenwoordig kan je bij de Action je een blauwe kaart met een speciaal mechanisme kopen. Je stelt de wekker één keer in en je kan de hele dag blijven staan.’ Op verzoek van Gemeentebelangen Westvoorne zoekt het dagelijks bestuur uit of de opbrengsten van de bekeuringen in de blauwe zone in de gemeentelijke kas terecht kunnen komen, waarvan de boa’s zouden kunnen worden betaald.

Alleen coalitiepartij VVD was vrij enthousiast over deze ‘snelle, goedkope oplossing.’ Het OPW staat niet onwelwillend tegenover de invoering van een blauwe zone in Oostvoorne en Rockanje. De ondernemers zien dan wel graag extra vrije parkeerplaatsen. Dit laatste kwam ook naar voren in de enquête. Iets meer dan de helft van de geïnterviewden vindt dat er parkeerplaatsen op loopafstand bij moeten komen. Desnoods op tijdelijke locaties, zoals De Ruy in Oostvoorne en de oude gemeentewerf in Rockanje.

De gemeente heeft berekend dat Oostvoorne nu al honderd parkeerplaatsen tekort komt en Rockanje 85. Er zijn nog mogelijkheden voor de uitbreiding van de detailhandel. Zo kunnen in de nabije toekomst percelen met een woning worden ingericht met een winkel of horecagelegenheid. Alleen aan de Raadhuislaan is er dankzij de herinrichting sprake van een overschot aan parkeerplaatsen.

Binnenkort is er een bewonersavond over de parkeerproblematiek.

 

 Natuurmonumenten wil nog steeds geen strandhuisjes 

Natuurmonumenten wil nog steeds geen strandhuisjes in Rockanje. Het antwoord op het verzoek van het Toeristisch Ondernemers Platform Voorne Putten (TOPVoorne) om hun standpunt hierover te heroverwegen luidde: ‘nee’.

 

Hoger beroep

TOPVoorne concludeerde dat Natuurmonumenten ‘met een enkele pennenstreek en gebaseerd op een gedateerd servituut de toekomst van toeristisch-recreatief ondernemend Rockanje bepaalt.’ ‘Van Hoey Smith was en liefhebber van de natuur en de jacht, maar ook een Rockanjenaar en ondernemer die al in de jaren vijftig inzag dat recreatie en toerisme een positieve invloed hebben op mensen.’ De belangenbehartiger van de vrijetijdssector verwacht opnieuw problemen met sw vereniging. ‘Zo kunnen we al onze toekomstige plannen wel aan de wilgen hangen op het eiland,’ stelde TOPVoorne secretaris Suze de Vries. Directeur Natuurbeheer Teo Wams van Natuurmonumenten benadrukt in zijn schriftelijke reactie op de brief zijn rol als beschermer van het badstrand. Ook hij stelt dat Van Hoey Smith een praktisch en pragmatisch man was, omdat hij de mogelijkheid tot hoger beroep meegaf. Hij was zich er toen al van bewust dat de opvatting van de gemeente en Natuurmonumenten als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen uit elkaar zouden kunnen gaan lopen. ‘Indien de gemeente van oordeel was geweest dat het strandhuizenplan doorgang had moest vinden had zij tegen ons besluit hoger beroep kunnen instellen.’

 

Primair verantwoordelijk

Teo Wams stelt dat de gemeente primair verantwoordelijk is voor de beperkingen op het badstrand. Het dagelijks bestuur had in een vroeg stadium moeten nagaan of er servituten op rusten. Ook uit het onafhankelijk rapport van BING blijkt dat hen niets te verwijten valt. TOPVoorne verweet Natuurmonumenten ‘passiviteit en erg laat reageren’; terwijl hun betrokkenheid bij het badstrand een aantal jaren geleden bij het opstellen van de gemeentelijke recreatienota al duidelijk zou zijn geweest.

Natuurmonumenten heeft de gemeente Westvoorne inmiddels om een kaart gevraagd waarin alle rechten en verplichtingen op de gemeentelijke gronden duidelijk zijn. Suze de Vries verwacht een dergelijke actie vanuit de Provincie. Volgens haar beloofde de Provincie ruim tien jaar geleden tijdens het opstellen van het Masterplan Recreatie en Toerisme al een onderzoek te gaan doen naar de vele servituten in Westvoorne, maar is die belofte nooit nagekomen. Zij hoopt dat Gedeputeerde Rogier van der Sande (VVD) dit wel gaat doen. De Vries stelt dat – met respect voor de natuur – economische activiteiten met betrekking tot recreatie en toerisme mogelijk moeten zijn en blijven.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne staat achter Natuurmonumenten. Secretaris Joop Braat prijst de bescherming van het strand: ‘het is een gedeelde verantwoordelijkheid om te zoeken naar de uitbreiding en verbetering van recreatieve voorzieningen zonder dat het natuurlijk karakter van bos, duinen en strand verloren gaat.’