‘Uit De Westvoornse Politiek’

Selectiecommissie

Raadslid Janneke Krajenbrink – Meinds (VVD) gaat plaatsnemen in de selectiecommissie gemeentelijke onderscheidingen. Zij selecteert straks de kandidaten voor de Ereprijs Westvoorne. Raadslid Corry Langendoen – Briggeman (PvdA), de burgemeester, de gemeentesecretaris, de medewerkster Kabinetszaken en de griffier zitten al in de commissie.

Janneke Krajenbrink volgt raadslid Jeroen Noordermeer (Partij Westvoorne) op. Afgesproken is dat er ieder jaar één van de twee raadsleden wordt vervangen. Corry Langendoen blijft nog een jaar lid van de commissie die sinds 2010 bestaat.

De gemeenteraad moet op dinsdag 20 maart nog akkoord gaan met de benoeming van Krajenbrink.

 

Tweede woning

De mogelijkheid voor een extra woning op een perceel laat op zich wachten. Het dagelijks bestuur komt met een aangepast voorstel na de nodige kritiek vanuit de politiek.

De gemeenteraad bepaalde drie jaar geleden dat een nieuwe woning op zogenaamde inbreilocaties mogelijk moet worden. Hiermee bedoelden de raadsleden vooral levensloopbestendige woningen voor senioren.  Het dagelijks bestuur kwam onlangs met een voorstel voor percelen in de bebouwde kom met een minimaal oppervlakte van 1600 vierkante meter. De nieuwe percelen moesten elk een oppervlakte van 800 vierkante meter hebben.

Oppositiepartij PvdA uitte bij monde van raadslid Corry Langendoen hevig kritiek. ‘Het gaat hier om grote inbreilocaties en niet om kleinschalige, zoals in het amendement staat. Dit is juist het tegendeel van wat we bedoelden.’ Voorzitter Sjoerd Haagsma van de Vereniging Onderdak Westvoorne vond dit voorstel eveneens niet aansluiten bij de wens van senioren.

In het collegevoorstel ging het bovendien om het wijzigingen van het bestemmingsplan. Met de uitvoering van dit voorstel zou willekeur ontstaan. Alle politieke partijen pleitten voor het toepassen van maatwerk als het gaat om de bouw van een extra woning. Per perceel moet nauwkeurig worden gekeken naar wat de mogelijkheden zijn. VVD-fractievoorzitter Ruud Dukker: ‘een bestemmingsplan schept bepaalde rechten en doet de creativiteit van de aanvragers teniet.’ De gemeenteraad benadrukte daarnaast de  combinatie met de Ruimte-voor-Ruimteregeling, waarbij het glas van tuinders wordt omgeruild voor woningen.

Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) nam het voorstel vorige week woensdag terug. Hij betrekt het nu bij de herziening van de Woonvisie Westvoorne.

 

Visie dorpscentrum

In de eerste helft van 2013 beslist de gemeenteraad waarschijnlijk over de toekomst van het dorpscentrum Rockanje. Eerst is het aan de inwoners en andere betrokkenen om aan te geven hoe het een aantrekkelijk recreatief centrum kan worden.

Al jaren wordt er gesproken over ontwikkelingen rondom het Dorpsplein. Zo zijn er ideeën over de herinrichting van het plein, het weren van verkeer, het vernieuwen van de bebouwing, de ontwikkelingslocatie Noordrand, de tweede supermarkt en andere aanvullende winkels, de voorzieningen voor jongeren en parkeerplaatsen. Het gemeentebestuur wil een integrale visie als kader voor gemeentelijke plannen en individuele initiatieven.

De gemeente voert eerst gesprekken met eigenaren in het gebied om een beeld te krijgen van hun wensen en ideeën en zicht te krijgen in de mogelijkheden, zoals een tweede supermarkt, de uitbreiding van het winkel- en horeca-aanbod, woningbouwontwikkelingen en verkeersoplossingen. Daarnaast komen er ‘inspiratiebijeenkomsten’, waarin inwoners hun ideeën en wensen voor het dorpscentrum kunnen aangeven en op de hoogte gebracht worden van de en de beperkingen. Mogelijk komt er nog een werkgroep en wordt er een enquête onder de bevolking gehouden. Uiteindelijk ontstaan er scenario’s, die worden uitgewerkt.

Vooralsnog is er geen geld voor concrete ingrepen op deze locatie. Het dagelijks bestuur streeft naar een budgettair neutrale ontwikkeling. Woningen en een tweede supermarkt zouden eventueel geld kunnen opleveren. Er zijn al gesprekken gevoerd met de Rabobank en een ontwikkelaar die overweegt om op de locatie van het voormalig bankgebouw een supermarkt te ontwikkelen.

‘Ik hoop niet dat dit betekent dat we geen geld in het dorpscentrumsteken,’ reageerde PvdA-fractievoorzitter Gerrit Bussink. Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) gaf aan dat hij de lat hoog legt, maar indien nodig kan er geld van de dorpsreserve Westvoorne bij.

Op dinsdag 20 maart neemt de gemeenteraad een besluit.