‘Uit De Westvoornse Politiek’

Houten Paardjes

Door het stopzetten van het project Natuurontwikkeling Schapengors ziet Partij Westvoorne geen belemmering meer om camping De Houten Paardjes in Rockanje te laten groeien. Het bestemmingsplan staat nu vijftig kampeermiddelen toe.
Oppositiepartij Westvoorne vindt dat het plaatsen van 25 duurzame trekkershutten het recreatief profiel van de gemeente versterkt. De andere partijen steunden het voorstel tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag niet.

 

Poepzuiger proef

Een meerderheid van de gemeenteraad wil een jaar lang een proef met een poepzuiger. Het apparaat moet de hondenpoepproblematiek in de gemeente aanpakken.

‘Een schone ruimte zorgt ervoor dat mensen de ruimte ook schoon houden,’ stelde raadslid Janneke Krajenbrink (VVD). Burgemeester Peter de Jong vreest dat de inzet van een poepzuiger op de plekken waar de meeste hondendrollen liggen een negatief effect op de opruimplicht heeft. Bovendien is de inhuur en de benodigde mankracht niet goedkoop.

Ook Sylvia Karst van de ‘Gelukkige Hond’ is voor de inzet van de poepzuiger. Een verhoging van de hondenbelasting ziet zij niet zitten, omdat die in Westvoorne al aan de hoge kant is.

Op dinsdag 29 mei neemt de gemeenteraad een besluit.

Verwijten belangenverstrengeling

Coalitiepartij VVD verwijt raadslid Jeroen Noordermeer (Partij Westvoorne) belangenverstrengeling. Hij trok zich niet terug bij de discussie en stemming over het ‘Bijstellen uitvoeren glasbeleid door fasering’.

Noordermeer adviseert agrarische bedrijven en ondernemers. Daarnaast is hij eigenaar van een kwekerij in Rockanje. Vorige keer trok Noordermeer zich nog wel  terug. VVD-fractievoorzitter Ruud Dukker, eigenaar van een tomatenkwekerij, deed vanwege zijn belangen wederom niet mee aan het debat en het stemmoment.

Ondanks de waarschuwing van raadslid Janneke Krajenbrink (VVD) om niet mee te stemmen bleef het PW-raadslid zitten. ‘Het lijkt me niet dat zijn belangen veranderd zijn,’ reageerde zij. De liberalen vinden zijn aanwezigheid extra erg, omdat Partij Westvoorne enkele maanden geleden tijdens de discussie over de gang van zaken rondom de strandhuisjes nog opmerkte dat zelfs de schijn van belangenverstelling moet worden vermeden. De fractievoorzitters Wim Hartog (D66) en Ebco Vriend (CDA) stonden achter Krajenbrink.

Noordermeer gaf aan zich vooraf door deskundigen te hebben laten informeren. Zij gaven aan dat zijn aanwezigheid geen probleem is. Hij heeft ook een verantwoordelijkheid als gemeenteraadslid. Burgemeester Peter de Jong benadrukte dat de aanwezigheid de  individuele verantwoordelijkheid van ieder raadslid is.

De uitkomst over het ‘Bijstellen uitvoeren glasbeleid door fasering’ was zeven tegen zeven. Hiermee is het voorstel niet aangenomen. De VVD beraadt zich intern nog over verdere stappen.

Gymzaal Tinte

Gymnastiekvereniging ODI Tinte wil in Tinte blijven. Het dagelijks bestuur van de gemeente weet nog niet of de buurtgemeenschap een eigen gymzaal kan houden.

‘Gezelligheid, saamhorigheid en laagdrempeligheid zijn de kenmerken van ODI,’ benadrukte voorzitter Heleen Poli. De vereniging bestaat al meer dan 85 jaar. Van jong tot oud gymt in Tinte. De Odiaan is vooral ook een sociale ontmoetingsplaats.

Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De basisschooljeugd van Tintestein krijgt al gymles in de Meander in Oostvoorne. Ook komen er steeds meer leden komen met de auto naar de Odiaan, zodat de parkeeroverlast toeneemt. Het dagelijks bestuur van de gemeente sluit niet uit dat de accommodatie in de toekomst moet samengaan met het verenigingsgebouw.

De toekomstplannen maken onderdeel uit van de structuurvisie Tinte.  ‘Het zou voor ons onaanvaardbaar zijn als ODI geen deel uitmaakt van de Tintese gemeenschap of er hogere laste zouden zijn of ver van tevoren en vastgestelde tijden,’ aldus Poli. Ook de gemeenteraad vindt ODI het kloppend hart van Tinte. Bij het maken van keuzes hoort nu eenmaal geld. Dat is er nog niet. Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) wil eerst naar de bewoners terug en op termijn een richting uitwerken.

Verkoop Woonbedrijf

De verkoop van het Woonbedrijf is een stapje dichterbij gekomen nu de coalitie akkoord is met de voorwaarden en de uitgangspunten van het selectieproces. Alleen de coalitiepartijen Partij Westvoorne en PvdA konden zich hier niet in vinden.

Onlangs maakte het dagelijks bestuur ook de minimale biedprijs van 74 miljoen bekend. Anders moet bij een te laag bod de verkoop toch worden gegund. Partij Westvoorne vindt die bodemprijs veel te laag, omdat de grondwaarde van de woningen hier niet bij zou zijn inbegrepen. De bodemprijs is enkel bepaald door de bedrijfswaarde. Nu loopt de gemeente miljoenen mis. Daarnaast is er geen taxatierapport van een beëdigd taxateur. Fractievoorzitter Emma van Blom gaf aan dat dit kan worden opgevat als het verlenen van ongeoorloofde staatssteun. Dit kan weer een boete en vernietiging van het besluit van hogerhand opleveren.

Wethouder Ies Klok (D66) vindt dat hij juist heeft gehandeld. De gemeente heeft advies bij een account en jurist ingewonnen. ‘De afgelopen jaren zijn er in Nederland nog zo’n 300 andere woningbedrijven verkocht met dezelfde waardebepaling.’

De coalitiepartijen reageerden laconiek op het verwijt richting het dagelijks bestuur. Fractievoorzitter Wim Hartog (D66) vond dat Partij Westvoorne in een proces dat al maanden loopt wel erg laat met dit argument naar voren komt. Ruud Dukker (VVD) was zelfs benieuwd welk konijn Partij Westvoorne straks weer uit de hoge hoed tovert.  Gemeentebelangen Westvoorne verweet de grootste oppositiepartij het proces te vertragen. ‘Huurders zijn hier anders de dupe van,’ stelde fractievoorzitter Bert Heijndijk. Alleen de PvdA schrok van de opmerkingen van Emma van Blom.

De grootste oppositiepartij stelde voor om om de gronden niet te verkopen, maar in erfpacht uit te geven. Hier bleek geen steun voor te zijn.

Het idee van Wim Hartog om de kopende partij duidelijk te laten maken hoe het deskundig toezicht op het financieel handelen en de risico’s is gewaarborgd vond wel voldoende steun. Alleen de PvdA niet stemde tegen het voorstel.

 

Bezwaar windmolens

Het dagelijks bestuur staat positief tegenover de mogelijke komst van vier windmolens aan de Westplaatweg, ten oosten van de slufter. De windmolens doen met het Rotterdamse havengebied als achtergrond weinig afbreuk aan de omgeving.

Burgemeester en wethouders zagen geen reden om tegen de Watervergunning bezwaar te maken, die tot en met 17 mei ter inzage lag. De windmolens staan er nog niet binnenkort, omdat hierna nog een aantal procedures moeten worden doorlopen. Om diezelfde reden heeft de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) juist wel bezwaar gemaakt. De verontruste burgers merkten de overhaaste manier van handelen van overheden eerder op tijdens hun strijd tegen de kolencentrales. ‘Binnen en buiten de Maasvlakten wordt met de aanleg of bouw van nog niet vergunde activiteiten begonnen voor de procedures zijn doorlopen en alle vereiste vergunningen zijn verleend. Ook nu zou dit gezien de ligging van de windmolens bijzonder ongewenst zijn en zelfs in strijd met de wet- en regelgeving,’ aldus voorzitter Pieter Thomassen .

De locatie is gelegen in het Vogelrustgebied op de Slikken van Voorne en het Natura 2000 gebied Voorne’s Duin. Een gevoelig gebied dat beschermd wordt door Europese en nationale wetgeving. De verontruste burgers willen dan ook eerst weten wat de effecten op de natuur zijn.

Partij Westvoorne wil de scheiding tussen natuur en industrie, de zogenaamde demarcatielijn, strikt aanhouden. De coalitiepartijen hebben hier minder moeite mee en merkten op dat windmolens niet onder de categorie ‘zware industrie’ valt. Mocht Westvoorne bovendien tegenwerking bieden dan bestaat de kans dat er op een andere locatie windmolens komen.

Op dinsdag 29 mei spreekt de gemeenteraad verder over windmolens op Voorne-Putten.