Verontruste Burgers: ‘de grenzen van conflictgebied Voorne zijn overschreden!’

In navolging van de politieke partijen uit Vereniging Verontruste Burgers van Voorne nu publiekelijk haar zorgen om de gevolgen van zowel de Eerste als de Tweede Maasvlakte voor Westvoorne. ‘De gemeente doet vriendelijk tegen Rotterdam en het Havenbedrijf, maar zij moet er fors tegen ingaan als we worden benadeeld. En dat gaat gebeuren’, meent secretaris dhr. Van der Laan.

Gevolgen voor milieu: ‘overlast zo veel mogelijk melden’

Al sinds begin jaren negentig is Verontruste Burgers bezig met de komst van de Tweede Maasvlakte. Dhr. Van der Laan uit Oostvoorne vindt dat hun jarenlange strijd niet voor niets is geweest. ‘Het te creëren terrein is uiteindelijk kleiner geworden en heeft een andere ligging gekregen dan aanvankelijk de bedoeling was’. Desalniettemin gaat de vereniging verder met het beïnvloeden van de politiek. ‘Wij zijn niet tegen de komst van de Tweede Maasvlakte, maar wel tegen de nadelige gevolgen van de inrichting ervan voor de directe leefomgeving. Een gebied dat wat betreft milieuhinder al overvol is, is hier gewoonweg niet op ingericht’.
De politieke partijen van Westvoorne maakten zich in een gecombineerde commissievergadering van eind mei jl. zorgen om de impact die het miljardenproject zal hebben op bereikbaarheid, verkeer, geluid en recreatiemogelijkheden in de regio. ‘Wij delen hun zorg wat betreft geluidstoename, maar daarnaast is er een toename van stoffen die vrijkomen op het karakteristieke duingebied van Voorne en de mens’, stelt dhr. Van der Laan. Ten eerste wordt de hoeveelheid fijn stof al met de Eerste Maasvlakte overschreden, hetgeen slecht is voor de volksgezondheid. Ten tweede is er momenteel sprake van depositie, vooral met regen, van stikstofdioxide. Uit een milieueffectrapport is gebleken dat de hoeveelheid hiervan met de komst van de Tweede Maasvlakte nog verder zal toenemen.
Dat enkel ‘klagen’ helpt blijkt uit de aanpak van geluidsproblematiek. Overlast kan worden gemeld aan de DCMR. Naar aanleiding daarvan zijn bijvoorbeeld de rails op de Suurhoffbrug geslepen. Het onderzoek naar de overdracht van geluid, ‘Geluid in beeld’, was bovendien een novum in Nederland. De vereniging onderneemt echter eveneens verdere stappen. Zo verzet zij zich tegen het plan om twee kolengestookte energiecentrales op de Eerste Maasvlakte te bouwen. Toch zijn de zienswijzen op het bestemmingsplan van de opvolger volgens dhr. Van der Laan slechts ongegrond verklaard op basis van ‘toekomstmuziek’. ‘Door technische ontwikkelingen, zoals de zogenaamde stillewagons, zou verbetering optreden, maar dit wordt weer teniet gedaan door de toename van activiteiten’.

Toekomst van Voorne: ‘onze hoop is gevestigd op Europa’

Dhr. Van der Laan legt op de keukentafel in zijn duinboerderij twee topgrafische kaarten neer en wijst de verschillen tussen de oude en nieuwe aan. ‘De natuur is in een paar decennia veranderd. Je ziet dat de landbouwgrond op Rozenburg en het natuurgebied De Beer zijn verdwenen. Voorne kan dan ook getypeerd worden als een conflictgebied van economie en natuur, maar de economische macht is sterker. Het vervelende hiervan is: ‘het blijft doorgaan!’’ Naar zijn mening heeft chauvinisme een belangrijk aandeel in deze expansiedrift. ‘De politiek vindt het belangrijk dat Rotterdam een wereldhaven blijft, maar we mogen daar niet alles voor opofferen. De Tweede Maasvlakte is gebaseerd op een massale toename van goederen, maar het is geen noviteit. Het Rijnmondgebied is vol. De grenzen van milieubelastende activiteiten zijn overschreden. We hebben in plaats daarvan een kenniseconomie in Nederland nodig’.
De vereniging gaat naar de Raad van State om haar gelijk te halen. Indien zij die niet krijgt wordt hoop gevestigd op ‘Europa’. Het typeren van de duinen van Voorne als ‘Natura 2000 gebied’ biedt namelijk kansen. ‘De bescherming en richtlijnen vanuit Europa betekenen wat (die wetgeving gaat boven nationale, red.). De opdrachten voor het duingebied zijn het bewaren of verbeteren van bepaalde habitattypen, zoals duingrasland en vochtige duinvalleien. Dat gaat niet samen met het strooien van ‘kunstmest!’. Secretaris Van der Laan denkt zelfs dat als de natuurwet goed wordt toegepast de Tweede Maasvlakte en de kolencentrales, die in strijd zijn met de strenge Brusselse regels, niet kunnen doorgaan. In het uiterste geval kan de vereniging daarvoor naar het Europese Hof. Een nadeel is dat een Europese aanpak van de problematiek niet van een leien dakje gaat. ‘Lobbyen in Brussel kost erg veel geld en tijd. Als kleine organisatie moeten we binnen de beperkingen zo veel mogelijk doen als mogelijk is’.
Verontruste Burgers verwijt ook de Westvoornse bestuurders het een en ander inzake de Eerste en Tweede Maasvlakte. ‘De gemeente had een steviger weerwoord kunnen geven en meer uit het overleg met Rotterdam en het Havenbedrijf kunnen halen. Zij wilden echter vooral niet de verandering tegenhouden. De lokale politiek zou veel kritischer daartegenaan moeten kijken’. Een voorbeeld hiervan is het kritisch volgen van te verstrekken vergunningen voor bedrijven, zoals Electrabel en EON. Dhr. Van der Laan besluit: ‘negatieve gevolgen moet Westvoorne zo veel mogelijk tegen zien te houden en aangeven dat we anders gewoonweg niet mee doen. Voor de twee Maasvlakten is dat momenteel wel aan de late kant. De kaarten zijn grotendeels al geschud’.

Informatie en meldingen

Voor meer informatie over de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne kunt u contact opnemen met dhr. D. van der Laan, secretaris. Tel: 484372 of verontrusteburgers@hetnet.nl
Het melden van klachten over stank- en geluidsoverlast kan bij DCMR Milieu Dienst per telefoon (010-4733333) of via internet (www.dcmr.nl).