Westvoorne Politiek 2010

Vergaderstructuur – 27 december 2010 

De gemeente gaat per 1 januari over op een andere vergaderstructuur. Eens per drie weken worden de raadsleden op dinsdag per onderwerp geïnformeerd. Twee weken daarna is de gemeenteraadsvergadering. De bijeenkomst bestaat uit een discussiegedeelte en een deel waarin besluiten worden genomen. Voorheen waren er eerst drie afzonderlijke commissievergaderingen. Aan het eind van de maand kwam de gemeenteraad bijeen. De verandering moet de vergaderdruk verminderen. Hierdoor wil de politiek meer tijd overhouden voor contact met de bevolking.

Woonbedrijf – 23 december 2010

Het college van B en W heeft een werkgroep ingesteld die verschillende scenario’s voor verzelfstandiging van het Woonbedrijf gaat onderzoeken. Naar verwachting zullen rond februari de eerste aanbevelingen worden voorgelegd aan de raadscommissie, de Huurdersvereniging en de Vereniging Onderdak Westvoorne. Daarna wordt de eindrapportage opgesteld. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere de Huurdersvereniging Westvoorne, de Vereniging Onderdak Westvoorne en medewerkers van de gemeente. Voorzitter is wethouder Klok.

Jeugdraad – 15 december 2010

Doris Hovinga is door de gemeenteraad benoemd tot lid van de jeugdraad. Met de benoeming van deze 17-jarige inwoner van Oostvoorne bestaat dit adviesorgaan in totaal uit acht leden. Robin Sliep heeft wegens schoolverplichtingen en hobby’s zijn lidmaatschap van de jeugdraad opgezegd. In 2011 zullen er twee leden afscheid nemen. Zij bereiken dan de leeftijd van 21 jaar.

Voorzitters – 15 december 2010

Raadslid Sjoukes (Gemeentebelangen Westvoorne) is door de gemeenteraad benoemd tot commissievoorzitter. In de nieuwe vergaderstructuur – die in 2011 in werking zal treden – vervullen drie raadsleden deze functie. Hun taken worden verdeeld over de terreinen van de drie ‘oude’ commissies. De andere commissievoorzitters zijn de raadsleden mevrouw Langendoen (voorheen WOW) en J. Heijndijk (voorheen ABZ/M).

Welstandscommissie – 15 december 2010

Er zal geen burgerlid meer in de Westvoornse Welstandscommissie zitting gaan nemen. Dit heeft de gemeenteraad besloten. Met het invoeren van het inspreekrecht voor burgers vinden de vier coalitiepartijen dit niet langer van toegevoegde waarde.  De oppositiepartijen Partij Westvoorne en PvdA zijn het hier niet mee eens. Zij menen dat een burgerlid onder andere de kloof tussen bestuur en burger kan dichten.

Olaertsduyn – 15 december 2010

Omwonenden van Olaertsduyn in Rockanje staan positief ten opzichte van de veranderingen in de plannen voor het landgoed. ‘De gemeente heeft de handschoen goed opgepakt’, concludeert dhr. Lodder. Tijdens een informatiebijeenkomst in juni jl. was er nog sprake van hevige kritiek. Desalniettemin blijven er punten ter verbetering. Zorgaanbieder Laurens is van plan om maximaal 60 appartementen voor zelfstandige ouderen en maximaal 40 plaatsen met specialistische zorg voor mensen met een blijvende psychische of lichamelijke beperking realiseren.

Push – 5 december 2010

Vanwege de hoge huurprijs van de Chill in Oostvoorne kan Stichting Push niet meer hetzelfde aanbod leveren. Op woensdagavond zal deze jongerenvoorziening niet meer geopend zijn. De stichting heeft te maken met gemeentelijke bezuinigingen. Het vindplaatsgericht werk blijft wel hetzelfde. Jongerenwerkers leggen ‘op straat’ contact met jongeren om op deze wijze achter hun wensen te komen.

Welstandsnota – 5 december 2010

Westvoorne krijgt een nieuwe welstandsnota. De huidige is volgens medewerkers van de gemeente niet meer van deze tijd, omdat de welstandscriteria te gedetailleerd en te omvangrijk zijn. Er komt nota die op een eenvoudige manier duidelijk maakt welke mogelijkheden er voor het realiseren van bouwwerken zijn. De regeldruk moet worden aangepakt en de dienstverlening verbeterd. Het coalitieprogramma 2010-2014 wordt als uitgangspunt bij het opstellen van de welstandsnota genomen.

Hoofdweg – 5 december 2010

Oostvoorne krijgt er naar verwachting een wijk bij. Er zullen maximaal 58 woningen tussen de woonwijk Voorhof en het bedrijventerrein De Pinnepot komen. Het is de bedoeling is om op deze locatie in Oostvoorne een gevarieerd aantal woningtypen te gaan bouwen, zoals eengezinswoningen, tweekappers, patiowoningen en een appartementencomplex. De bouwstijl moet aansluiten bij de bestaande bebouwing in het dorp. Groene oevers zullen het aanzicht van de nieuwe wijk bepalen.

Toeristische belasting – 30 november 2010

Mogelijk gaat er in de toekomst één tarief voor de toeristische belasting voor alle gemeenten op Voorne-Putten gelden. Wethouder Klok is hier op regionaal niveau over in gesprek. Ook koepelorganisatie TOPVoorne zou voor het hanteren van dezelfde bedragen zijn. 

Strandhuisjes Rockanje – 30 november 2010

De coalitie is voor de komst van strandhuisjes op het strand van Rockanje. In totaal zullen er maximaal 100 tussen de Eerste en Tweede Slag worden gerealiseerd. Hier hopen de vier politieke partijen het dorp als familiebadplaats mee te kunnen versterken. De PvdA vreest dat de rust en de ruimte die mensen daar zoeken aangetast zullen worden. Oppositiepartij Partij Westvoorne pleit voor het houden van een referendum over dit onderwerp.

Woonhuis Doornweg – 30 november 2010

Het woonhuis aan de Doornweg in Rockanje – dat enkele jaren geleden in het kader van de plannen omtrent het gebied Stuifakker door de gemeente is gekocht – wordt momenteel als ‘antikraakpand’ verhuurd. Nu het Woonbedrijf hier eigenaar van is geworden zal worden bekeken of er niet een hoger rendement mee kan worden behaald. ‘Als de tijd er goed voor is dan gaat het huis de markt op. Het is niet de bedoeling het in ons bezit te houden’, deze mededeling deed wethouder Klok aan de commissie ABZ/M.

Parkeren – 26 november 2010

Raadslid Noordermeer (Partij Westvoorne) heeft gepleit voor het realiseren van een parkeerterrein achter de Zeeman in Rockanje. De gemeente heeft daar grond in bezit. Het dorp heeft – evenals Oostvoorne – te maken met verkeersproblematiek.

Golfbaan – 26 november 2010

In Tinte zijn er geruchten dat de komst van een golfbaan in de plaats mogelijk niet door zal gaan. Dit stelde raadslid Beukelman (CDA) tijdens de afgelopen raadsvergadering. Verantwoordelijk wethouder Klok gaf aan hier niet van op de hoogte te zijn en dat dit bovendien een particulier initiatief betreft.

Burgerparticipatie – 24 november 2010 

Burgerparticipatie staat hoog op de politieke agenda. Het is zelfs het eerste speerpunt van het collegeprogramma 2010 – 2014. Door direct betrokkenen in een vroeg stadium in het besluitvormingsproces te betrekken ontstaat er mogelijk beter beleid. De gemeenteraad heeft daarom besloten dat er een beleidskader Burgerparticipatie zal worden ontwikkeld.

 Nieuw logo – 24 november 2010

Gemeentebelangen Westvoorne heeft een nieuw logo. Na lang intern beraad is er voor een strakker en eigentijds ontwerp gekozen. Vorige week dinsdag werd het logo voor het eerst bij een ingediend amendement – betreffende de vergaderstructuur – geplaatst.

Jeugdraadslid – 24 november 2010

Steven Hansen is door de gemeenteraad tot jeugdraadslid benoemd. Met de komst van de 15-jarige Rockanjenaar bestaat de jeugdraad in totaal uit acht leden. Er zijn nog steeds jongeren welkom.

Subsidie – 24 november 2010

De Historische Verenging Westelijk Voorne krijgt 45.000 euro subsidie voor de restauratie van de oude begraafplaats in Rockanje. Dit heeft de gemeenteraad toegezegd. De werkgroep ‘Maria Rust’ gaat de grafmonumenten restaureren. Zij geven hier opdracht voor aan een professionele steenhouwer. De subsidie is een investeringskrediet om de rekening direct te kunnen betalen. Uiteindelijk draagt de gemeente een bedrag van 13.000 euro bij. De rest is afkomstig van een Europese subsidieregeling, diverse stichtingen en fondsen en particulieren.

 Vergaderstructuur – 24 november 2010 

Westvoorne gaat in 2011 over tot een andere vergaderstructuur. Alleen op de dinsdagavond zal er nog door de politiek vergaderd gaan worden. Er komt een driewekelijkse cyclus van een informerende vergadering, fractieoverleggen en een opiniërende/besluitvormende vergadering. Slechts in het laatste geval wordt er door de gemeenteraadsleden gestemd.

 Nieuwe vergaderstructuur – 19 november 2010 

Westvoorne gaat in 2011 over tot een andere vergaderstructuur. Alleen op de dinsdagavond zal er nog door de politiek vergaderd gaan worden. Er komt een driewekelijkse cyclus van een informerende vergadering, fractieoverleggen en een opiniërende/besluitvormende vergadering. Slechts in het laatste geval wordt er door de gemeenteraadsleden gestemd. Aanstaande dinsdag beslist de gemeenteraad over de invoering van deze structuur.

Aangifte inbraak – 28 oktober 2010 

Een groot deel van de bevolking heeft te maken gehad met een gepleegde woninginbraak. Niet in alle gevallen wordt hier echter aangifte van gedaan. De commissie ABZ/M heeft er bij de politie opaangedrongen beter te communiceren over de voortgang van het onderzoek. Hierdoor ontstaat er mogelijk meer bereidheid onder de bevolking om tot aangifte over te gaan.  

Herontwikkeling Olaertsduyn – 28 oktober 2010 

Zorgaanbieder Laurens heeft besloten om de plannen voor de herontwikkeling van landgoed Olaertsduyn aan te passen. De sloop van een woning aan de Middelweg en de realisatie van een zorghotel maken hier niet langer deel van uit. Wel moeten er maximaal 60 appartementen voor zelfstandige ouderen en maximaal 40 plaatsen met specialistische zorg voor mensen met een blijvende psychische of lichamelijke beperking komen.  

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie – 28 oktober 2010 

‘Het reageren binnen de wettelijke termijn bepaalt niet alleen de mate van tevredenheid van de burger’, concludeert de voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie van Westvoorne. In 2009 zijn 90 procent van de binnengekomen bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Er zijn in totaal 44 bezwaarmakers door de commissie over uiteenlopende onderwerpen gehoord. Voorzitter dhr. Bosgieter verzoekt de gemeente de komende periode meer aandacht voor de bevolking te hebben: ‘zij vragen ook van hun bestuur om meer vanuit het perspectief van de burger te werken en te denken en meer oplossingsgericht te zijn’. 

Centrum Jeugd en Gezin – 14 oktober 2010

Op donderdag 14 oktober 2010 hebben de vijf gemeenten op Voorne-Putten samen met Stichting CJG Rijnmond, Careyn, Bureau Jeugdzorg en Flexus Jeugdplein de Samenwerkingsovereenkomst voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Voorne-Putten, inclusief het privacyreglement, ondertekend. In de overeenkomst wordt o.a. de afstemming en sturing tussen de gemeenten en de uitvoeringspartners via een stuurgroep, de samenwerking tussen de uitvoeringspartners onderling en de positie van de CJG coördinator en de GOSA/ROSA-regisseur binnen de zorgstructuur geregeld. Uitgangspunt is het stadsregionale project ‘Ieder Kind Wint’.

Gezonde slagkracht – 14 oktober 2010

Op donderdag 14 oktober 2010 heeft wethouder Borgonjen van Brielle het startsein voor de regionale aanpak voor verslavingspreventie op Voorne-Putten gegeven. De gemeenten Westvoorne, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Bernisse en Brielle willen o.a. door middel van voorlichting en ingangcontroles bij feesten het overmatig alcoholgebruik onder jongeren terugdringen.

Structuurvisie Tinte – 7 oktober 2010

De inwoners van Tinte moeten inspraak krijgen bij het bepalen van de structuurvisie voor het dorp. Hier pleit de commissie VROM voor. Behalve het aantal te realiseren woningen en de locaties daarvan zal dit document ook over andere zaken uitsluitsel gaan geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de toekomstige vorm, het voorzieningenniveau en de verkeerssituatie.

Grondbeleid – 7 oktober 2010

De gemeenteraad moet keuzes over bouwplannen gaan maken. Naar verwachting zullen de gevolgen van de economische crisis de komende jaren invloed hebben op het grondexploitatiebeleid. Het is de vraag of de investeringskosten kunnen worden terugverdiend. Er zijn zowel maatschappelijke als financiële belangen die een rol spelen. Binnenkort komt het college van B en W met een uitgewerkt voorstel voor de diverse projecten, zoals het tweede deel van de Ruy in Oostvoorne. 

Geluidsoverlast – 7 oktober 2010

Al jaren ondervinden inwoners van Oostvoorne hinder van het geluid dat afkomstig is van het industriegebied van de Maasvlakte en de Europoort. De conclusie van het project ‘Geluid in Beeld’ is dat de meldingen goed verklaarbaar zijn. Er is niet één aanwijsbare oorzaak. Maatregelen zijn echter moeilijk te nemen en hebben nog steeds een beperkt reducerend effect. Er zou wel een akoestisch weerbericht kunnen worden afgegeven.

Schuilstallen – 7 oktober 2010

Raadslid Noordermeer (Partij Westvoorne) pleit voor het opstellen van een nota voor het plaatsen van schuilstallen voor dieren. Momenteel worden er door sommige eigenaren als alternatief containers en andere provisorische bouwsels neergezet. Hierdoor treedt verrommeling van het landschap op. De coalitiepartijen CDA en Gemeentebelangen Westvoorne waren het niet met Noordermeer eens en benadrukten dat de gemeenteraad op dit moment juist bezig is om het buitengebied op te schonen.

Project Drenkeling – 7 oktober 2010

Al enkele jaren is de gemeente bezig met de ontwikkeling van de ‘Drenkeling’ in Rockanje. De commissie VROM heeft er bij het college van B en W op aangedrongen om voortvarend te werk te gaan. In juni 2009 werd het project gekoppeld aan het glasbeleid. Deze locatie zal gebruikt gaan worden om de sanering van het verspreid liggend glas in het buitengebied te bekostigen. Aan de Nieuwe Achterweg moet in de sociale sector worden gebouwd. 

Obstakels Voorweg – 1 oktober 2010 

De obstakels aan de Voorweg zijn in goed overleg met de brandweer aangebracht. Aanvankelijk had deze organisatie de elementen liever aan één kant van de weg gehad. Volgens wethouder Van Lith waren dan de verkeersremmende effecten verminderd.

Woonbedrijf – 1 oktober 2010

Elke huurder die een woning van het Woonbedrijf koopt krijgt een korting van tien procent. Hiermee moeten meer mensen met lage- en middeninkomens de mogelijkheid krijgen om tot koop over te gaan. De gemeenteraad heeft besloten om iets meer dan honderd woningen te verkopen. Met het opnemen van boetebeding moet speculatie worden tegengegaan.

Uitstel glasbeleid – 1 oktober 2010

Het voorstel van Partij Westvoorne om het besluit over glasbeleid uit te stellen heeft geen doorgang gevonden. De lokale partij wilde vanwege de afwezigheid van wethouder Klok het punt van de agenda van de gemeenteraadsvergadering halen. ‘U valt iemand aan die zich niet kan verdedigen’, vond burgemeester De Jong. Fractievoorzitter Littooij (CDA) benadrukte dat het hele College verantwoordelijk voor het beleid is en wethouder Klok een vervanger heeft.

Onteigening glasbeleid – 1 oktober 2010

De gemeente moet in de toekomst het instrument van onteigening kunnen blijven gebruiken, maar moet terughoudend zijn in de toepassing daarvan. Alle politieke partijen hebben een motie hierover inzake het glasbeleid gesteund. Onteigening zal alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt gaan worden en als er een groter algemeen belang wordt gediend. Raadsleden dienen dan eerst te worden geraadpleegd.

Fractieassistent VVD – 28 september 2010

Fractieassistent mevr. Van der Linde heeft haar functie neergelegd. Dit heeft zij op eigen verzoek gedaan. Van der Linde ondersteunde sinds 27 april jl. de fractie van de VVD.

Bezwaarschriftencommissie – 28 september 2010

De samenstelling van de bezwaarschriftencommissie is veranderd. Twee leden hebben afscheid genomen. De heren Van Kinderen en Monster hebben de open plaatsen ingevuld.  

Jeugdraad – 28 september 2010

Vier leden van de jeugdraad zijn opgestapt. Een vijfde lid moest vanwege het bereiken van de leeftijd van 21 jaar stoppen. Koen van Ruijven uit Tinte is tijdens de raadsvergadering van september benoemd. De jeugdraad bestaat nu uit zeven leden.

Rekenkamercommissie jaarverslag – 26 september 2010

Het jaarverslag 2009 van de Rekenkamercommissies van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne is onlangs verschenen. Deze instelling onderzoekt uit de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid. Vorig jaar is o.a. het jeugdbeleid en het groenonderhoud van de vijf gemeenten aan de orde geweest. Daarnaast is op verzoek van Westvoorne de besluitvormingsprocedure omtrent de bouw van de ‘nieuwe Swinshoek’ onderzocht.

Rekenkamercommissie evaluatie – 26 september 2010

Op 1 september jl. bestonden de Rekenkamercommissies van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne precies drie jaar. De commissie heeft daarom stilgestaan bij het eigen functioneren. Vooralsnog is de relatie met de gemeenteraden te afstandelijk. Het maakt het voor de drie leden – waaruit de commissie – bestaat moeilijk om een band met elk van de vijf op te bouwen. www.rekenkamercommissiewestvoorne.nl  

Informatieavond Woonbedrijf – 24 september 2010

Het gemeentelijk Woonbedrijf is van plan 106 van woningen te koop aan te bieden aan de huidige bewoners. Voor hen is op dinsdag 21 september een informatieavond gehouden. De belangstelling van de ongeveer 80 aanwezigen betrof vooral de verkoopwijze, planning en voorgestelde kortingsregeling. Op dinsdag 28 september neemt de gemeenteraad een besluit.

Obstakels Voorweg – 23 september 2010

Vandaag zijn de wegversperringen in de Voorweg in Oostvoorne definitief in de grond vastgezet. Deze obstakels moeten de verkeersoverlast doen verminderen. Na een evaluatieperiode is vastgesteld welke daarvan mochten blijven.

Begroting – 23 september 2010

De begroting in Westvoorne is sluitend. Voor de jaren 2012 – 2014 stijgen de meeste tarieven alleen met de inflatiecorrectie. Het gemiddelde huishouden betaalt in 2011 0,36 procent meer aan belasting in vergelijking met dit jaar. Op 26 en 28  oktober wordt de begroting in de gemeenteraad besproken en vastgesteld.

Millennium Gemeente 23 september 2010

De gemeenteraad heeft Westvoorne uitgeroepen tot ‘Millennium Gemeente’. Westvoorne wil hiermee bijdragen aan het behalen van de Millenniumdoelen, die gericht zijn op de vermindering van schrijnende armoede in de wereld, eerlijke handel en een schoner milieu. Op woensdag 29 september zal burgemeester De Jong samen met de initiatiefnemer, de heer Robles, het Millenniumbord bij de toegang tot Oostvoorne aan de Brielseweg onthullen.

Boerderij Noordermeer

Er vinden momenteel gesprekken plaats tussen de gemeente en omwonenden van de Lodderlandsedijk in Rockanje. Het Waterschap Hollandse Delta wil daar in het kader van het project Strypse Wetering een boerderij voor agrariër Noordermeer realiseren. In november zal het onderwerp in de commissie VROM worden behandeld.

Hekwerk OVV

Er wordt geen hekwerk rondom het terrein van OVV geplaatst om vandalisme tegen te gaan. De kosten zijn te hoog. Deze mededeling deed wethouder Groenewegen tijdens de raadsvergadering van augustus. Plaatsing zou ongeveer anderhalve ton gaan bedragen.

Verplaatsing tuinhuis

Het is onduidelijk of het tuinhuis van de Swinshoek naar Stuifakkers meeverhuist. Eerst zal het nieuwe woon-zorgcomplex in Rockanje bewoond gaan worden. ‘Misschien blijkt dan dat daar helemaal geen behoefte meer aan is’, sprak wethouder Groenewegen tijdens de gemeenteraadsvergadering van augustus.

Nieuwe vergaderstructuur

De gemeenteraad wil in het vervolg meer bezoeken buiten de raadzaal afleggen om te zien wat er onder de bevolking leeft. In de vorige periode is dit slechts enkele malen gebeurd. De werkbezoeken zullen onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe vergaderstructuur, die de vergaderdruk moet afnemen. 

Wachtgeldregelingen

De wachtgeldregelingen van de wethouders Klok en Van Lith zijn niet op de agenda van de eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces gekomen. De coalitiepartijen hebben tegen het voorstel van Partij Westvoorne gestemd om hierover te discussiëren. Voor de vakantie is dit heikele punt al diverse malen behandeld. Het CDA en Gemeentebelangen Westvoorne benadrukten dat het nu aan de Tweede Kamer is om hierover te oordelen.

Losloopgebieden honden

Partij Westvoorne maakt zich zorgen om de veiligheid van honden in de losloopgebieden en de overlast die zij op anderen kunnen veroorzaken. De partij vroeg zich tijdens de raadsvergadering van augustus af of er wel voldoende eisen aan de onlangs bestemde locaties zijn gesteld. Wethouder Klok meent dat er wat betreft de rol van de overheid grenzen zijn. De eigenaar van een hond moet er zelf voor zorgen dat hij of zij het dier onder appel heeft.

Rekenkamercommissie

Raadslid Noordermeer (Partij Westvoorne) is benoemd tot lid van de klankbordgroep van de Rekenkamercommissie. Hij gaat deel uitmaken van een groep bestaande uit drie andere raadsleden uit de gemeenten Brielle, Bernisse en Hellevoetsluis. Zij wisselen met elkaar van gedachten over relevante onderwerpen. Dhr. Van Montfoort (VVD) was vanwege zijn wethouderschap niet langer meer beschikbaar voor de functie.

Geen extra glas

Wethouder Klok heeft het gezamenlijk optreden van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne, Weids of Kas, burgers en politiek tegen de komst van extra glas naast het glasintensiveringsgebied in Tinte geprezen. De Provincie had de intentie om nog eens 30 hectare glas te creëren. Op woensdag 25 augustus heeft de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie tijdens een vergadering in het Provinciehuis in Den Haag besloten hier niet mee in te stemmen.