Westvoorne Politiek 2011

Woonbedrijf te koop– 19 april 2011

Te koop. Het ziet er naar uit dat het Woonbedrijf Westvoorne binnen niet al te lange tijd deze status krijgt. De werkgroep, die de mogelijkheden voor verzelfstandiging onderzoekt, wil het gemeentelijk eigendom verkopen aan een bestaande instelling. Westvoorne is één van de weinige gemeenten in Nederlanden met een eigen woonbedrijf.

Het collegeprogramma vermeldt het onderzoek naar de verzelfstandiging van het Woonbedrijf al. Er is namelijk haast geboden. De opbrengst van de verkoop, een kwestie van tientallen miljoenen, moet voor de inwoners van Westvoorne zijn. Bij een herindeling gaat dit geld naar een grotere gemeente. ‘Ik kan u nu al vertellen dat dit niet naar Westvoorne gaat. De gedachte is om een stuk veilig te stellen’, aldus voormalig hoofd Woonbedrijf Hans Ploeg. Hij maakt deel uit van de werkgroep, die verder bestaat uit vertegenwoordigers van de Huurdersvereniging Westvoorne, de Vereniging Onderdak Westvoorne, wethouder Klok, ambtenaren, en oud-bankdirecteur Arie Roskam.

Van belang is wel dat bij een verzelfstandiging de Woonvisie van Westvoorne gewaarborgd blijft. Ook spelen de belangen van de huurders en het personeel een belangrijke rol.

Met de opbrengst wordt mogelijk een fonds volkshuisvesting in het leven te roepen, die bijvoorbeeld gronden aankoopt, woningen bouwt of opknapt of nieuwe basisscholen realiseert. Ploeg: ‘het is aan de politiek om daarover te beslissen.’ Op 17 mei behandelt het college van B en W het onderzoek. Een maand daarna, op 21 juni, neemt de gemeenteraad een beslissing over de verkoop van het Woonbedrijf.

Westvoorne blijft groene gemeente – 23 februari 2011

Westvoorne blijft vooralsnog de ‘groene gemeente’, zoals die alom bekend staat. Het was de bedoeling om een bos- en struikplantsoen in Rockanje te rooien. Woedende bewoners accepteerden dit niet. Zij stapten vorige week donderdagochtend richting het gemeentehuis en staken daar een stokje voor.

Kille maatregel

Begin februari kregen bewoners van de Vlasakker, Klaverweide, Vogelgaarde en Reigerhof in Rockanje een brief van de gemeente. Daar stond in dat het omliggende bos- en struikplantsoen binnenkort zou gaan verdwijnen. Eventueel konden er een paar bomen blijven staan. Enkele omwonenden reageerden woedend. ‘Wij begrijpen niet dat de gemeente door deze kille maatregel ons woongenot teniet gaat doen’, aldus Loes Schalkwijk.

Het plantsoen moet ruimte maken. De oevers van de singel worden schuin afgegraven. Dit gebeurt om het wateroppervlakte in de gemeente te vergroten. Ook op andere plaatsen in Westvoorne verdwijnt plantsoen. Dat maakt plaats voor gazon. Het onderhoud van bomen, struiken en heesters is duurder dan het maaien van het gras. Bezuinigingen spelen dan ook eveneens een rol.

Woon- en verblijfplaats

De verontwaardiging in Rockanje na de ontvangst van de brief was groot. Schalkwijk: ‘het gemeentebestuur heeft besloten om drastisch te gaan bezuinigen op het onderhoud van plantsoenen. Terwijl alle inwoners van Westvoorne voor een groene gemeente hebben gekozen’. Zij benadrukt: ‘dit plantsoen heeft een grote variatie van zeer mooie bomen en struiken. Bovendien is het het gehele jaar een woon- en verblijfplaats van ongeveer 53 soorten vogels’.

Tijdens een informatiebijeenkomst werd volgens de protesterende omwonenden ook nog eens door de ambtenaren duidelijk gemaakt dat ‘het plan is rond en er geen veranderingen meer mogelijk zijn’. ‘De bewoners hadden geen zeggenschap meer’. Daar lieten zij het echter niet bij zitten en stapten richting gemeentehuis.

Werkgroep

Op donderdag 24 februari hebben 25 bezwaarmakers hun bezwaren en oplossingen aan portefeuillehouder wethouder Van Lith en zijn ambtenaren voorgelegd. Afgesproken is dat tot 15 oktober dit jaar het plantsoen blijft staan. ‘Wel zullen er een paar bomen ter ziele gaan, omdat die een gevaar vormen voor de dakgoten en ramen en tijdens een zware storm kunnen omvallen’.

Er komt een werkgroep van ongeveer vier à vijf omwonenden voor het bedreigde bos- en struikplantsoen, die affiniteit hebben met flora en fauna. Zij zoeken naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. ‘Zonder dat er een complete kaalslag gaat plaatsvinden’, voegt hieraan Schalkwijk toe. Binnen enkele weken gaat de groep weer met de gemeente aan tafel zitten.

Standhuisjes motie verworpen – 23 februari 2011

Rockanje – Harde taal werd er tijdens de afgelopen raadsvergadering over de strandhuisjes in Rockanje gesproken. Daar bleef het vooralsnog bij. ‘Heb lef en maak er een motie van wantrouwen van’, riep wethouder Klok richting de oppositie. De oppositiepartijen willen de burgers bij de besluitvorming over de strandhuisjes betrekken. Dit is tot op heden niet gebeurd. Ook is de gemeenteraad volgens hen buiten spel gezet. Van Blom sprak zelfs van een ‘feodaal bestuur’. Partij Westvoorne en PvdA stelden daarom voor om de wijzigingsbevoegdheid van het College uit het vast te stellen bestemmingsplan ‘Zeegebied’ te schrappen. Fractievoorzitter Bussink (PvdA): ‘deze bevoegdheid geeft carte blanche aan de wethouder’. De coalitiepartijen verwierpen echter de motie. ‘Het is een motie van wantrouwen’, concludeerde fractievoorzitter Littooij (CDA). ‘Als we dit aannemen betekent het dat dit College naar huis kan’. De fractievoorzitter van Gemeentebelangen Westvoorne: ‘u praat hard en grof richting het College’. Hij refereerde eraan dat het bestemmingsplan voor iedereen ter inzage ligt en er zienswijzen kunnen worden ingediend. De motie komt naar zijn mening te vroeg. ‘U wilt een punt maken als minderheid. We hebben alleen groen licht gegeven voor ontwikkeling van het plan. Meer niet’. ‘Ik heb de steun gekregen om hier mee verder te gaan’, vervolgde wethouder Klok

Strandhuisjes – 20 januari 2011

De gemeente wil zich toeristisch versterken door onder andere de plaatsing van strandhuisjes mogelijk te maken tussen de Eerste en Tweede Slag van Rockanje. Naar verwachting zullen de bezoekers een economische impuls zullen geven aan de horeca- en winkelvoorzieningen. In februari inventariseert de gemeente de plannen van verschillende exploitanten en maakt daarna een selectie. De oppositiepartijen Partij Westvoorne en PvdA willen echter eerst de mening van de bevolking weten.

Discussieavond – 15 januari 2011

De discussieavonden over de structuurvisie Tinte op 17 en 31 januari gaan niet door. Een aantal inwoners heeft gereageerd op de opzet van de avonden. De reactie heeft ertoe geleid dat de gemeente die op sommige punten zal veranderen. Door het aantal aanmeldingen – bijna 100 – was in eerste instantie een tweede avond nodig om iedereen de gelegenheid te geven om zijn of haar ideeën te uiten. De gemeente is nu echter van mening dat de discussie toch beter op één avond kan plaatsvinden. Er wordt gezocht naar een ander tijdstip.

Uitzendingen – 15 januari 2011

Per 1 januari is de gemeente Westvoorne op een andere vergaderstructuur overgegaan. Ook in het vervolg zullen enkel de gemeenteraadsvergaderingen via het internet te volgen zijn. Dit betreft wel zowel het debatdeel als het besluitdeel van de bijeenkomst van de gemeenteraad. De voorbereidende commissievergadering, de informatieronde, wordt echter niet uitgezonden.

Glastuinbouwintensiveringsgebied – 15 januari 2011

Het ontwerpbestemmingsplan en planMER voor het Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte liggen tot en met 19 januari 2011 ter inzage. Mede als gevolg van ingediende zienswijzen op eerder gepresenteerde plannen zijn de uitgangspunten van het glasbeleid deels gewijzigd. De herzieningen vormden de aanleiding om een nieuw ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. Naar verwachting zal op 5 april de vaststelling door de gemeenteraad plaatsvinden.

Voorweg – 15 januari 2011

Tijdens de eerste informatieronde is het ontwerpbestemmingsplan, -exploitatieplan en de welstandparagraaf Voorweg Oostvoorne gepresenteerd. Het plangebied omvat onder andere de locatie Formido met omringende kavels aan de Voorweg en een paardenweide aan de Hoefweg met een aantal kavels langs de Molendijk en Voorweg. Er worden daar verschillende woontypen – van sociale rijwoningen tot vrijstaande bungalows – gerealiseerd. Een deel zal worden verkocht aan het Woonbedrijf.

HOED – 15 januari 2011

Er komt een Huisartsen-Onder-Eén-Dak (HOED) aan de Groenekruisstraat in Rockanje. Over de toekomstige bestemming van het kantoor van de Rabobank – aan de andere kant – is nog niets bekend. De bank is stopt met het leveren van de diensten in dit gebouw. Wethouder Klok heeft zijn treurnis hierover aan de Rabobank geuit. Desondanks is de gemeente niet van plan om een eventueel loket te subsidiëren.

PRESENTATIEAVOND STRANDHUISJES PROTESTAVOND:  – 16 juni 2011

‘deze plannen intresseren ons niet!’

De presentatieavond over de strandhuisjes in Rockanje is uitgelopen op een protestbijeenkomst. Meer dan 300 personen waren in de Welkomkerk bijeengekomen, maar het overgrote deel kwam duidelijk niet om naar de drie ondernemers te luisteren. Zij uitten massaal hun kritiek op het college van B en W dat de strandhuisjes wil “doordrukken”.

Onbehoorlijk bestuur

De grote zaal in van de Welkomkerk zat vorige week donderdag bijna vol.  Een cynisch applaus barstte er na de blije reactie van de burgemeester op die hoge opkomst los. Hij legde uit: ‘ook voor mij zijn de plannen vers.’ Maar, daar waren de meeste Westvoornaars niet voor gekomen. ‘Wie is er hier tegen de strandhuisjes?’, vroeg iemand spontaan. Zo’n 90 procent reageerde uitbundig. Van tegenhouden was die avond echter al lang geen sprake meer. De gemeenteraad bepaalde onlangs de randvoorwaarden, zoals het maximumaantal en de -afmetingen. Eerder stelden de raadsleden de Toekomstvisie en de recreatienota vast. Binnenkort maakt eerst een selectiecommissie en vervolgens het College een keuze uit de drie voorliggende strandhuisjesplannen. Daarna informeren zij de raad, die er nog over mag discussiëren. Een ondernemer mag volgens burgmeester De Jong verwachten dat een plan doorgaat als het aan de eisen voldoet. Deze avond was enkel bedoeld om vraagtekens weg te nemen en de ideeën te presenteren.

Boe

De inleiding van burgemeester De Jong en wethouder Klok riep enorm veel bezwaar op. ‘Heeft het dan wel zin om hier te zijn? Waarom was er geen referendum? Wat valt er te kiezen als het 77,77 of 77 is? Deze plannen interesseren ons niet!’ Rockanje trok meteen van leer. De tweede supermarkt, het gebrek aan goedkopere woningen; alle punten van ergernis richting het gemeentebestuur werden geuit. Veel oud zeer kwam naar boven. ‘Een ezel stoot zich gewoonlijk niet twee keer aan dezelfde steen. Dit doet me wel erg veel denken aan het dossier Swinshoek. Plannen presenteren waar de bevolking totaal niet achterstaat!’, stelde het woedende oud PvdA raadslid en lid van het actiecomité Strandhuizen NEE Leo Ritmeester. Een ander oud-politicus toonde zich  daarentegen solidair met het College. ‘Jullie lijken wel koeien. Je hoort alleen maar boe. Ik ben hier om naar de plannen te luisteren,’ merkte Joop van Nugteren (VVD) laconiek op. Oud-journalist Koos de Gast haalde als tegenreactie andere oude koeien uit de sloot: ‘meneer Van Nugteren heeft ons destijds wel die dorpsvernieuwing door de strot geduwd!’  

Van 25 tot 70

Ondernemer William de Block mocht na een uur “ruziën” tussen bevolking en gemeentebestuur eindelijk het spits afbijten. Samen met zijn vrouw en horecaondernemer Daniël de Blok heeft hij een duurzaam strandhuisjesplan gemaakt. Hij voelde zich bijna bezwaard toen hij tegen een ietwat leeggelopen zaal begon te spreken. ‘Ik ben hier als ondernemer ook alleen maar uitgenodigd om mijn idee te presenteren,’ excuseerde De Block zich. ‘Als Rockanjenaar, alle drie de ondernemers van vanavond komen zelfs hiervandaan, heb ook ik enkel en alleen het beste met het strand voor.’ Hij wil in het eerste jaar 25, in het tweede 50 en uiteindelijk in het derde 70 duurzame huisjes plaatsen. Het afval wordt apart gescheiden en led verlichting en een zonneboiler moeten zorgen voor een verdere duurzame aanpak. Inchecken en parkeren gebeurt bij Het Badhotel. Met golfkarretjes gaan de huurders naar het strand. Zij kunnen tijdens hun verblijf van de faciliteiten van het hotel gebruik maken. De gemeente krijgt bovendien twee strandhuisjes van de ondernemer ter beschikking. ‘We willen zo kansarme gezinnen de kans geven hier hun vakantie door te brengen.’ De Block verzekerde iedereen dat Rockanje geen tweede Scheveningen of jongerenbadplaats wordt.  

Lifestyle magazines

De Eerste Slag is het parkeerdomein in het strandhuisjesplan van Rockanjenaar Patrick van den Blink en architectenbureau Zeelenberg uit Ouddorp. Op die plek komt tevens een kleinschalig incheckpunt. Een uur voor hun aankomst kunnen bezoekers daar naartoe bellen. Eventueel staat er bij enorme drukte een extra parkeerterrein aan de Middeldijk ter beschikking. Van den Blink zorgt voor het vervoer naar één van  de 60 strandhuisjes. De ondernemers willen Rockanje door middel van publicaties in lifestyle magazines op de kaart zetten. ‘Het dorp als een gastvrije badplaats. Ik hoop dat u dan, in tegenstelling tot nu, de bezoekers glimlachend ontvangt.’ Rockanje krijgt met de huisjes van deze ondernemers een unieke uitstraling en mag met geen andere locatie in Nederland te vergelijken zijn. ’Wij gokken niet één, twee, drie op het bierpubliek of Poolse arbeiders,’ probeerde de spreker ten slotte enkele zorgen van de toehoorders weg te nemen. Een grote recreatieonderneming, zoals Landal GreenParks of Hogenboom Vakantieparken, verhuurt de strandhuisjes. ‘U bent in tegenstelling tot de heer De Block dus geen exploitant. Hij legt ten minste zijn ziel en zaligheid erin!’, was de eerste kritiek vanuit de zaal.

Over land of over zee

De enige die het publiek echt even stil kreeg was ondernemer Meindert van Buuren. Zijn computeranimatie toonde hoe iemand het strand met alle (toen nog 100) strandhuisjes vanaf het duin zou zien. Zo veel huisjes op een rij. Zo zou het er dus echt uit gaan zien. Letterlijk kon er ook een kijkje in de huisjes worden genomen. Aan de achterkant daarvan staat in zijn plan een verhard pad, de “boulevard”, gepland. Daarin komen de nutsvoorzieningen. Over het vervoer van de strandhuisjes aan het begin en het eind van het seizoen heeft Van Buuren reeds nagedacht: dat is wat hem betreft zowel over land als over zee via de sluizen bij Stellendam mogelijk. Vakantiegangers kunnen vanaf de receptie in de huidige Alpenrose aan de Tweede Slag, waar de auto staat, met een bolderkar naar één van de 77 strandhuisjes. ‘Dit vinden mensen die van het strand houden leuk’, legde Van Buuren vorige week donderdag uit. Hij is inmiddels zo’n tien jaar toeristisch ondernemer in Rockanje en heeft daarnaast onder andere het Papagayo Beach Resort op Curaçao. Voor 1000 euro per week is een verblijf in Rockanje aan Zee bij hem mogelijk. Een eerste punt van kritiek kwam van Rockanjenaar Jan Groeneveld. Hij waarschuwde voor brandgevaar. De huisjes zouden veel te dicht op elkaar staan. Deze maatstaven werden volgens hem op de campings eerder niet toegestaan.

Lef

De informatiebijeenkomst was voornamelijk bedoeld om de burgers te informeren. ‘Ik vind alle presentaties van dezelfde kwaliteit. Meneer Van Buuren toont wel de meeste lef door als enige ondernemer de hele rij huisjes op een scherm te tonen in plaats van op één afbeelding slechts een aantal daarvan,’ concludeerde Jan Groenveld. Het enige raadslid dat zijn mening probeerde te verkondigden werd al snel door debatleider Gert van ’t Hof en de burgemeester teruggefloten. Er mocht die avond geen partijpolitiek bedreven worden. Buiten liet de PvdA met protestborden wel duidelijk van zich horen. ‘Al met al wordt het strand wel erg smal’, ‘Ons strand naar de knoppen dat moeten we stoppen’  en ‘Wie deelt mee in de winst? De burgers het minst.’  ‘Wij zijn tegen de strandhuisjes en willen een groene vorm van recreatie’, gaf fractievoorzitter Gerrit Bussink aan. ‘Ze komen er’, vatte Gert van ’t Hof de avond samen. De eerste gasten kunnen waarschijnlijk pas in 2013 op het strand van Rockanje vakantie vieren. Wethouder Klok benadrukte dat er eerst de noodzakelijke vergunningen verkregen moeten worden. 2012 Is daarom iets te voorbarig.

VERTREK CDA RAADSLID ARJEN LITTOOIJ – 14 juni 2011

Aanstaande dinsdag verlaat CDA fractievoorzitter Arjen Littooij de Westvoornse politiek. Hij zat sinds 2002 voor de christendemocraten in de gemeenteraad. Vanaf 1 augustus is Littooij algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Een functie die onverenigbaar is met het raadslidmaatschap.  

De Man

Het behoud van ‘de Man’ voor het centrum van Oostvoorne beschouwt Littooij als één van zijn hoogtepunten. Terwijl het college van B en W en een meerderheid in de gemeenteraad voorstander waren van een cultureel centrum aan de rand van het dorp deed hij met raadslid Rob van Leeuwen (VVD) een voorstel voor het behoud van  De Man aan het Dorpsplein. Dat plan heeft het gehaald en is mooier geworden dan hij had verwacht. De eerste raadsperiode karakteriseert Littooij verder als geweldig. Naast het nemen van goede besluiten  was er veel plezier en werd er gelachen.

Zwart

De discussie rond de glastuinbouw beschouwt Littooij als één van de dieptepunten. Het heeft de politieke verhoudingen jarenlang in de wurggreep gehouden. De politiek is in de loop der jaren bovenal harder geworden. Bij de huidige raad heeft hij gemengde gevoelens. Veel meer dan voorheen wordt er op de man gespeeld. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de gemeenschap worden naar zijn mening bewust zwart gemaakt. ‘Men schuwde het zelfs niet om mij in mijn werk te raken. Ik kan u vertellen dat op de laatste raadsvergadering mijn echtgenoot de vlag uitsteekt, omdat ze zich dood ergerde aan de onzin en achterklap die soms over mij en anderen werd geuit.’ 

Trots

Wat volgens Littooij beter kan is de trots voor Westvoorne. ‘Overal waar ik in de regio kom is men lovend over het strand, de strandpleinen, de duinen, de voorzieningen, de evenementen en de mooie dorpen.’ Zijn stelling is: ‘als je in Westvoorne woont ben je altijd op vakantie in je eigen woonplaats.’ Ook de raad doet zich op het punt van ‘trots zijn’ tekort. ‘Men moet vooruit durven denken en niet alleen maar ergens op tegen zijn, omdat een goed idee van een andere partij komt. In die zin valt er nog veel te verbeteren,’ vindt hij bovendien.  

Geloof

Littooij gelooft in de huidige coalitie. ‘De vier partijen hebben het beste met Westvoorne voor. Het zijn deze partijen die er zorg voor dragen dat er in Rockanje gebouwd gaat worden, dat verenigingen ondersteund worden, burgers meer bij de besluitvorming worden betrokken, er minder betutteling van de overheid is en de belastingen niet onnodig stijgen.’ Hij heeft respect voor de oppositiepartijen. ‘Zij bereiden hun zaken zorgvuldig en uitgebreid voor. Maar, als oppositie is het gemakkelijk om zaken te roepen zonder bestuursverantwoordelijkheid te dragen. En hard roepen wil niet zeggen dat je ook gelijk hebt.’  

Kroon

Na negen jaar heeft Littooij nog één wens. Hij hoopt dat er deze periode een begin wordt gemaakt met de aanleg van een fietspad door de duinen tussen Oostvoorne en Rockanje. Het zou naar zijn zeggen een kroon op negen jaar raadswerk zijn.

IN KADER

Opvolger Ebco Vriend

Ebco Vriend uit Rockanje wordt de nieuwe fractievoorzitter van het CDA. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stond hij op plaats negen van de kieslijst van het CDA. Vriend is ruim 20 jaar in verschillende bestuursfuncties binnen het CDA Westvoorne actief. Hij heeft mee­geschreven aan diverse verkiezingsprogramma’s en was in 2006 zelfs kandidaat-wethouder voor de christendemocraten. De Rockanjenaar is voorzitter van de steunfractie en voorzitter van de Wmo-adviesraad van Westvoorne. Met het raadslidmaatschap moet hij zijn functie binnen de adviesraad neerleggen. De fractievoorzitter in spe is daarnaast al vele jaren actief in de Welkomkerk. Aanstaande dinsdag – 21 juni – vindt zijn installatie als raadslid plaats.

PRESENTATIEAVOND STRANDHUISJES PROTESTAVOND:  ‘deze plannen interesseren ons niet!’  – 13 juni 2011

De presentatieavond over de strandhuisjes in Rockanje is uitgelopen op een protestbijeenkomst. Meer dan 300 personen waren in de Welkomkerk bijeengekomen, maar het overgrote deel kwam duidelijk niet om naar de drie ondernemers te luisteren. Zij uitten massaal hun kritiek op het college van B en W dat de strandhuisjes wil “doordrukken”.

Onbehoorlijk bestuur

De grote zaal in van de Welkomkerk zat vorige week donderdag bijna vol.  Een cynisch applaus barstte er na de blije reactie van de burgemeester op die hoge opkomst los. Hij legde uit: ‘ook voor mij zijn de plannen vers.’ Maar, daar waren de meeste Westvoornaars niet voor gekomen. ‘Wie is er hier tegen de strandhuisjes?’, vroeg iemand spontaan. Zo’n 90 procent reageerde uitbundig. Van tegenhouden was die avond echter al lang geen sprake meer. De gemeenteraad bepaalde onlangs de randvoorwaarden, zoals het maximumaantal en de -afmetingen. Eerder stelden de raadsleden de Toekomstvisie en de recreatienota vast. Binnenkort maakt eerst een selectiecommissie en vervolgens het College een keuze uit de drie voorliggende strandhuisjesplannen. Daarna informeren zij de raad, die er nog over mag discussiëren. Een ondernemer mag volgens burgmeester De Jong verwachten dat een plan doorgaat als het aan de eisen voldoet. Deze avond was enkel bedoeld om vraagtekens weg te nemen en de ideeën te presenteren.

Boe

De inleiding van burgemeester De Jong en wethouder Klok riep enorm veel bezwaar op. ‘Heeft het dan wel zin om hier te zijn? Waarom was er geen referendum? Wat valt er te kiezen als het 77,77 of 77 is? Deze plannen interesseren ons niet!’ Rockanje trok meteen van leer. De tweede supermarkt, het gebrek aan goedkopere woningen; alle punten van ergernis richting het gemeentebestuur werden geuit. Veel oud zeer kwam naar boven. ‘Een ezel stoot zich gewoonlijk niet twee keer aan dezelfde steen. Dit doet me wel erg veel denken aan het dossier Swinshoek. Plannen presenteren waar de bevolking totaal niet achterstaat!’, stelde het woedende oud PvdA raadslid en lid van het actiecomité Strandhuizen NEE Leo Ritmeester. Een ander oud-politicus toonde zich  daarentegen solidair met het College. ‘Jullie lijken wel koeien. Je hoort alleen maar boe. Ik ben hier om naar de plannen te luisteren,’ merkte Joop van Nugteren (VVD) laconiek op. Oud-journalist Koos de Gast haalde als tegenreactie andere oude koeien uit de sloot: ‘meneer Van Nugteren heeft ons destijds wel die dorpsvernieuwing door de strot geduwd!’

Van 25 tot 70

Ondernemer William de Block mocht na een uur “ruziën” tussen bevolking en gemeentebestuur eindelijk het spits afbijten. Samen met zijn vrouw en horecaondernemer Daniël de Blok heeft hij een duurzaam strandhuisjesplan gemaakt. Hij voelde zich bijna bezwaard toen hij tegen een ietwat leeggelopen zaal begon te spreken. ‘Ik ben hier als ondernemer ook alleen maar uitgenodigd om mijn idee te presenteren,’ excuseerde De Block zich. ‘Als Rockanjenaar, alle drie de ondernemers van vanavond komen zelfs hiervandaan, heb ook ik enkel en alleen het beste met het strand voor.’ Hij wil in het eerste jaar 25, in het tweede 50 en uiteindelijk in het derde 70 duurzame huisjes plaatsen. Het afval wordt apart gescheiden en led verlichting en een zonneboiler moeten zorgen voor een verdere duurzame aanpak. Inchecken en parkeren gebeurt bij Het Badhotel. Met golfkarretjes gaan de huurders naar het strand. Zij kunnen tijdens hun verblijf van de faciliteiten van het hotel gebruik maken. De gemeente krijgt bovendien twee strandhuisjes van de ondernemer ter beschikking. ‘We willen zo kansarme gezinnen de kans geven hier hun vakantie door te brengen.’ De Block verzekerde iedereen dat Rockanje geen tweede Scheveningen of jongerenbadplaats wordt.

Lifestyle magazines

De Eerste Slag is het parkeerdomein in het strandhuisjesplan van Rockanjenaar Patrick van den Blink en architectenbureau Zeelenberg uit Ouddorp. Op die plek komt tevens een kleinschalig incheckpunt. Een uur voor hun aankomst kunnen bezoekers daar naartoe bellen. Eventueel staat er bij enorme drukte een extra parkeerterrein aan de Middeldijk ter beschikking. Van den Blink zorgt voor het vervoer naar één van  de 60 strandhuisjes. De ondernemers willen Rockanje door middel van publicaties in lifestyle magazines op de kaart zetten. ‘Het dorp als een gastvrije badplaats. Ik hoop dat u dan, in tegenstelling tot nu, de bezoekers glimlachend ontvangt.’ Rockanje krijgt met de huisjes van deze ondernemers een unieke uitstraling en mag met geen andere locatie in Nederland te vergelijken zijn. ’Wij gokken niet één, twee, drie op het bierpubliek of Poolse arbeiders,’ probeerde de spreker ten slotte enkele zorgen van de toehoorders weg te nemen. Een grote recreatieonderneming, zoals Landal GreenParks of Hogenboom Vakantieparken, verhuurt de strandhuisjes. ‘U bent in tegenstelling tot de heer De Block dus geen exploitant. Hij legt ten minste zijn ziel en zaligheid erin!’, was de eerste kritiek vanuit de zaal.

Over land of over zee

De enige die het publiek echt even stil kreeg was ondernemer Meindert van Buuren. Zijn computeranimatie toonde hoe iemand het strand met alle (toen nog 100) strandhuisjes vanaf het duin zou zien. Zo veel huisjes op een rij. Zo zou het er dus echt uit gaan zien. Letterlijk kon er ook een kijkje in de huisjes worden genomen. Aan de achterkant daarvan staat in zijn plan een verhard pad, de “boulevard”, gepland. Daarin komen de nutsvoorzieningen. Over het vervoer van de strandhuisjes aan het begin en het eind van het seizoen heeft Van Buuren reeds nagedacht: dat is wat hem betreft zowel over land als over zee via de sluizen bij Stellendam mogelijk. Vakantiegangers kunnen vanaf de receptie in de huidige Alpenrose aan de Tweede Slag, waar de auto staat, met een bolderkar naar één van de 77 strandhuisjes. ‘Dit vinden mensen die van het strand houden leuk’, legde Van Buuren vorige week donderdag uit. Hij is inmiddels zo’n tien jaar toeristisch ondernemer in Rockanje en heeft daarnaast onder andere het Papagayo Beach Resort op Curaçao. Voor 1000 euro per week is een verblijf in Rockanje aan Zee bij hem mogelijk. Een eerste punt van kritiek kwam van Rockanjenaar Jan Groeneveld. Hij waarschuwde voor brandgevaar. De huisjes zouden veel te dicht op elkaar staan. Deze maatstaven werden volgens hem op de campings eerder niet toegestaan.

Lef

De informatiebijeenkomst was voornamelijk bedoeld om de burgers te informeren. ‘Ik vind alle presentaties van dezelfde kwaliteit. Meneer Van Buuren toont wel de meeste lef door als enige ondernemer de hele rij huisjes op een scherm te tonen in plaats van op één afbeelding slechts een aantal daarvan,’ concludeerde Jan Groenveld. Het enige raadslid dat zijn mening probeerde te verkondigden werd al snel door debatleider Gert van ’t Hof en de burgemeester teruggefloten. Er mocht die avond geen partijpolitiek bedreven worden. Buiten liet de PvdA met protestborden wel duidelijk van zich horen. ‘Al met al wordt het strand wel erg smal’, ‘Ons strand naar de knoppen dat moeten we stoppen’  en ‘Wie deelt mee in de winst? De burgers het minst.’  ‘Wij zijn tegen de strandhuisjes en willen een groene vorm van recreatie’, gaf fractievoorzitter Gerrit Bussink aan. ‘Ze komen er’, vatte Gert van ’t Hof de avond samen. De eerste gasten kunnen waarschijnlijk pas in 2013 op het strand van Rockanje vakantie vieren. Wethouder Klok benadrukte dat er eerst de noodzakelijke vergunningen verkregen moeten worden. 2012 Is daarom iets te voorbarig.

BEHOUD OUALITYCOAST GOLD AWARD ONZEKER – 25 mei 2011

Westvoorne is uitgeroepen tot de meest duurzame kustgemeente van 2011. Een zeer trotse gemeente voert hiermee de nationale QualityCoast Top 10 aan. Het is echter nog maar de vraag of dat met de komst van de strandhuisjes ook zo blijft.

Strandhuisjes

Vorige week woensdag ontvingen burgemeester Peter de Jong en wethouder Ies Klok in strandpaviljoen View aan de Tweede Slag de Quality Coast Award. Die kregen ze daar uit handen van de Vereniging Kust & Zee. Een onafhankelijke jury beoordeelde het strand van Rockanje aan de hand van twintig criteria. In de categorieën: natuur, milieu, identiteit & cultuur en sociaal-economie ontving Westvoorne de hoogste onderscheiding: “Gold”. Momenteel ligt het Rockanjese strand echter zwaar onder vuur. Het college van B en W wil strandhuisjes plaatsen, maar een deel van de inwoners en de politieke partijen Partij Westvoorne en PvdA vrezen met de onlangs verkregen wijzigingsbevoegdheid van het College voor de komst van een bungalowpark aan zee. ‘Het gaat voor deze award om de waarde als kustgemeente van dit jaar, maar de strandhuisjes zijn niet direct van positieve invloed voor wat betreft de toekomst’, stelt Joos Versfelt van de Vereniging Kust & Zee. ‘Aan de andere kant zijn er wel twintig criteria waaraan we toetsen en die van invloed zijn.’

Gesprek

De gemeente Westvoorne geeft aan de award zeker te willen behouden. De ontwikkeling tussen de Eerste en Tweede Slag kan ook van positieve invloed zijn. ‘Ik kan er op dit moment echt nog niets over zeggen. De strandhuisjes zouden juist nog meer punten voor het QualityCoast keurmerk kunnen opleveren als we zorgen voor een duurzame inrichting’, aldus een woordvoerster van de gemeente. ‘Het belangrijkste is dat we voor iedereen – zowel de inwoners als de toeristen – de voorzieningen op peil houden’. De Vereniging Kust & Zee heeft aangekondigd in gesprek met de gemeente te gaan over een zo goed mogelijke inpassing van de strandhuisjes. Deze vereniging adviseert natuurbeschermingsorganisaties, kennisorganisaties, overheden en de private sector. ‘We willen als gemeente natuurlijk van hun kennis op het gebied van duurzaamheid gebruikmaken.’

Presentatieavond

De QualityCoast Award wordt sinds 2007 uitgereikt aan kustplaatsen die bijzondere inspanningen hebben geleverd op het gebied van duurzaam kusttoerisme. Voor de categorie “Natuur” scoort Westvoorne een 8,0, hetgeen mede te danken is aan de beheerders van het duingebied. De 8,0 voor “Identiteit en Cultureel Erfgoed” toont een veelzijdige gemeente. Voor de categorie “Milieu” behaalt Westvoorne zelfs een 8,5. Kust & Zee: ‘dit onder meer dankzij een uitstekend strandbeheer, schoon zwemwater en een prima waterbeheer. Daarnaast spant Westvoorne zich in voor groene energie en streeft ernaar een klimaatneutrale gemeente te worden.’ Ook andere gemeenten in de top-10 hebben strandhuisjes, maar die staan er slechts enkele maanden per jaar. Hoe de huisjes in Rockanje er komen is nog niet duidelijk. Op donderdag 9 juni houdt de gemeente Westvoorne om 19.30 uur een informatieavond in Cultureel Centrum De Man in Oostvoorne. Dan presenteren drie ondernemers hun plannen voor de strandhuisjes.

 

TENDENTIEUZE BERICHTGEVING STRANDHUISJES – 16 mei 2011

Rockanje – De komst van de strandhuisjes in Rockanje is een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad heeft vorige week het bestemmingsplan Zeegebied goedgekeurd. Het college van B en W kan verder met het ontwikkelen van de plannen. Ook de critici zitten niet stil.

Het onlangs opgerichte actiecomité Strandhuizen NEE presenteerde tijdens de raadsvergadering een pamflet. Daar staan de nadelige gevolgen van de strandhuisjes op. ‘Het strand zal nooit meer hetzelfde zijn’, sprak actievoerder Sandor Bosch. Hij vindt het plan een inbreuk op de natuur en heeft bezwaren tegen de financiële risico’s. Met de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor de huisjes bindt de raad zichzelf volgens hem de handen op de rug.

Wethouder Ies Klok (D66) typeerde de kritiek als ‘tendentieuze berichtgeving’. Er komen gedurende een deel van het jaar maximaal 77 strandhuisjes. Zonder honderden palen. Auto’s van de recreanten zijn niet op het strand toegestaan. Klok vervolgde: ‘alles komt ten laste van de projectontwikkelaar.’ De actiegroep trekt het maximum aantal en de financiële risico’s toch in twijfel. ’77 Vinden wij op zich net zo erg als 100.’

De coalitiepartijen VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA en D66 steunden de wethouder. Partij Westvoorne en de PvdA vrezen echter dat het moeilijk dan wel niet onmogelijk is om een grootschalig plan van projectontwikkelaars tegen te kunnen houden. Klok beloofde de gemeenteraad bij de keuze te betrekken. ‘Als ik dit niet doe dan is er een motie van wantrouwen geboren.’

Inmiddels zijn er drie ondernemers gekozen. Zij presenteren binnenkort hun strandhuisjes plannen aan de raadsleden en de inwoners. De wethouder gaat ook in gesprek met het actiecomité, dat heeft aangekondigd het pamflet te verspreiden.  

VOOR WAT HOORT WAT’  – 7 april 2011

Jongeren in Westvoorne moeten meer eigen verantwoording krijgen. Na de zomervakantie mogen ze van wethouder Nico Groenwegen daarom zelf jongerencentrum De Pit in Rockanje bemannen. Ook de verfkwast moeten ze binnenkort in hun handen nemen. ‘Voor wat hoort wat’.

De nieuwe taken van de jongeren zijn het gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen. Per 1 januari volgend jaar stopt Stichting Push met het leveren van jongerenwerk in Westvoorne. Van een budget van 100.000 euro moet wethouder Groenewegen dan met 60.000 euro de jeugd zien te ondersteunen. ‘Het jongerenwerk mag niet verschralen. Ik wil hen niet in de kou laten staan.’ Onlangs bracht hij zelf een bezoek aan De Pit, het jongerencentrum in de voormalige discotheek aan de Dorpsweg. ‘De jongeren zeiden tegen me: ‘we mogen niks. We krijgen niks’’, aldus de wethouder. ‘Ik probeer ze te triggeren. Willen jullie dan dat De Pit meer open gaat? Ja, ja. Willen jullie dat dan zelf gaan doen?’.

‘Een groep jongeren gaat na de zomervakantie zelf in De Pit draaien. Als proef, welteverstaan. Zij zijn verantwoordelijk voor alles. Er is geen begeleider van Push aanwezig.’ Het mes moet uiteindelijk aan twee kanten snijden. Ondanks de bezuinigingen wordt het jongerenwerk dan doorgezet. Wat eigenlijk veel belangrijker is; de jongeren ontwikkelen hierdoor eigen verantwoording. ‘Het moet hun plek zijn. De gemeente voert enkel de regie en ondersteunt.’ Hierdoor ontstaat ook ruimte voor het in de praktij brengen van eigen ideeën. Groenewegen: ‘je kan denken aan het laten spelen van een bandje. Ik zat vroeger ook in een band’.

Het gebouw moet – tot aan de verdwijning na de ontwikkeling van de Noordrand – onderhouden worden. Er komt nieuwe dakbedekking op. Als tegenprestatie mogen de jongeren de ruimte verven.

MINDER SCHOOLKINDEREN IN 2031 – 11 april 2011

hoe kunnen we de gebouwen dan benutten?’

In Westvoorne zijn er de komende jaren steeds minder kinderen. Het gevaar: leegstand van de leslokalen. Redenen genoeg voor wethouder Nico Groenewegen om het startsein te geven voor het maken van duidelijke plannen voor het onderwijs.

Krimp

Het is niet zo dat de gebouwen in een dusdanige staat verkeren dat de kinderen gevaar lopen. Wethouder Groenwegen geeft aan dat van 2005 tot 2007 de acht basisscholen in Oostvoorne, Rockanje en Tinte nog zijn gerenoveerd. Waar het wel aan ontbreekt is een duidelijke toekomstvisie. Die is hard nodig. ‘Op het gebied van onderwijshuisvesting is er sprake van weinig beleid. We hebben als gemeente eerst een onderzoek laten verrichten’, zegt de onderwijswethouder. Hij toont de statistieken. Op 1 oktober 2010 waren er nog 1190 leerlingen in Westvoorne. Voor 2020 zijn dat er naar verwachting 1118. Daarna gaat het hard omlaag. In 2030 zijn er slechts 971 basisschoolleerlingen. Ook de ruimten van de schoolgebouwen zijn in beeld gebracht.

Probleem

‘Uit de prognoses blijkt dus dat er zeker tot 2031 een grote krimp is. Dit betekent dat er over tien jaar van de drie scholen in Rockanje één weg zou kunnen. Die krimp is niet alleen een probleem voor Westvoorne, maar is een landelijk en misschien zelfs wel Europees probleem.’ In buurgemeente Brielle is recentelijk de ontwikkeling van een basisschool in de nieuwbouwwijk Nieuwland-Oost gestopt, omdat er te weinig leerlingen voor zouden zijn.

De wethouder heeft met vertegenwoordigers van onder andere de basisscholen, peuterspeelzalen, de kinderopvang, het Muziekcentrum Westvoorne om de tafel gezeten. ‘We zijn bij elkaar gekomen omdat iedereen met het probleem te maken heeft. Het is belangrijk dat we met een goed uitgangspunt voor het onderwijs komen.’

Woningbouw

Het schoolbeleid is een complex onderwerp. Andere ontwikkelingen in Westvoorne, met name woningbouw, zijn van grote invloed op het inwonersaantal. Iedere twee jaar zullen de prognoses daarom worden herzien. ‘Vooral in Rockanje is de verwachte krimp erg groot. Dit komt mede omdat daar minder dan in Oostvoorne wordt gebouwd. Hoewel de ontwikkelingen met betrekking tot de bouwprojecten op de locaties De Drenkeling en de Nieuwe Achterweg een kleine positieve invloed hebben op deze dip’, legt wethouder Groenwegen aan de hand van een grafiek uit. Toch zijn er plannen voor Rockanje. Sloop van één, enkele of alle schoolgebouwen behoren tot de mogelijkheden. In Rockanje zijn de scholen – in tegenstelling tot Oostvoorne en Tinte – centraal gelegen. Bij een herontwikkeling van het dorp kunnen deze gronden worden verkocht. Van die opbrengsten kan nieuwbouw op een andere locatie plaatsvinden. De verwachting is wel dat de schoolgebouwen bouwkundig gezien pas in 2030 zijn afgeschreven.

NIEUWE VOORZITTER ASA: Ria van der Linde – Pollemans – 23 maart 2011

Ria van der Linde – Pollemans uit Rockanje is sinds vorige week dinsdag voorzitter van de Adviesraad Sport- en Accommodaties (ASA). Deze raad adviseert het college van B en W, gevraagd en ongevraagd, over het gemeentelijk sportbeleid en het beleid met betrekking tot accommodaties voor sport, cultuur en sociaal-culturele activiteiten. Ieder lid vertegenwoordigt een specifieke tak van de verenigingen in Westvoorne. De nieuwe voorzitter wil vooral meer bekendheid aan de ASA gaan geven.

Kwam uw voorzitterschap als een verrassing?

,,Ik ben voor deze functie gevraagd, omdat ik tot een uitgebreid netwerk in het verenigingsleven beschik. Daarnaast heb ik zelf veel in besturen gezeten. Door middel van een sollicitatie heb ik wel mijn kandidaatschap moeten motiveren. Het was ten slotte aan de raad om hierover te beslissen. Ik kon helaas niet persoonlijk bij de afgelopen gemeenteraadsvergadering aanwezig zijn. De dag daarna hoorde ik pas dat ik door alle raadsleden tot voorzitter van de ASA was benoemd. Unaniem dus’’.

 Heeft u affiniteit met het verenigingsleven?

,,Het verenigingsleven is gewoonweg mijn ding. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Ook mijn moeder was namelijk heel actief. Zelf werd ik al jong ik akela bij de padvinderij. Op 17-jarige leeftijd organiseerde ik voor de padvinders een kamp naar Brabant. Het bestuurlijke in mij is in de loop der jaren enkel gegroeid. Op dit moment ben ik onder andere secretaris van de Vrouwen van Nu in Rockanje. Ook ben ik nog bestuurlid bij de Verenging Onderdak Westvoorne, maar die functie leg ik op donderdag 24 maart neer. Ik heb andere werkzaamheden, maar er genoeg tijd over voor de ASA’’.

Wat wilt u als voorzitter met de ASA gaan bereiken?

,,Er zijn in de afgelopen jaren veel grote klussen door de ASA gedaan, zoals de huisvesting van de verenigingen in de Meander en de Man in Oostvoorne. Wat zijn hun wensen voor de toekomst? Ik wil dan ook graag de verenigingen gaan aanhoren. Zij kunnen voor alles wat betreft accommodaties bij de ASA aankloppen. Bijvoorbeeld als het gaat om gemeentelijke subsidies en huur. Het verenigingsleven moet zoveel mogelijk leefbaar worden gehouden’’.

Wat wilt u als voorzitter de verenigingen meegeven?

,,Ik wil vooral meer bekendheid aan het werk van de ASA geven. Wij zijn er voor alle verenigingen in Westvoorne. Sommige weten zelfs niet dat wij bestaan. Wat kunnen en mogen zij kortom van ons verwachten? Ik sta overal voor open. Verenigingen hebben bovendien de mogelijkheid om tijdens de officiële vergaderingen van de ASA in het gemeentehuis in te spreken. Die vinden op de tweede dinsdagavond van de maand plaats en zijn vrij en openbaar toegankelijk. Het is goed als er een discussie tussen de vereniging en onze leden ontstaat’’. 

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN: `VVD GROTE WINNAAR`  – 10 maart 2011 

De VVD is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen in Westvoorne. Het Statenlid Annette Hoek – van Dijk (CDA) uit Rockanje keert echter niet terug. Ook de verkiesbare Regina Roggeveen uit Tinte mag de belangen van Westvoorne niet in de Provincie gaan behartigen.

PVV

In totaal stemden er 2137 kiezers op de VVD. Dit is meer dan het dubbele aantal van de nummer twee en meer dan een derde van het aantal stemmen. De PVV werd, met 1094 stemmen, de tweede partij in deze gemeente. Derde en vierde grootste partijen zijn de PvdA (900) en het CDA (703). De christendemocraten halveerden in procentueel opzicht bijna wel ten opzichte van de Provinciale Statenverkiezingen in 2007. D66 behaalde een kleine winst. Nieuwkomer Platform Lokale Partijen, waarbij zowel Partij Westvoorne als Gemeentebelangen Westvoorne zijn aangesloten, behaalde slechts 28 stemmen.

Westvoorne had een opkomstpercentage van bijna 60 procent. Zoals gebruikelijk lag het opkomstpercentage hoger dan het landelijk gemiddelde.

Stuifakkers

Op twee nieuwe locaties in Westvoorne kon een stem worden uitgebracht. De leden van het stembureau in De Meander hadden het met een opkomstpercentage van rond de 35 procent niet bijzonder druk. Dit gold in mindere mate voor Rockanje. Voor de eerste keer was er ook een stembureau in het nieuwe woon-zorgcomplex ingericht. ‘Veel mensen kwamen speciaal naar Stuifakkers om het gebouw te bewonderen. Op advies van stembureaulid Mieke Koster maakten de stemmers een rondje in het gebouw via de lift, over de galerij en uiteindelijk naar het restaurant. Ook wierp eenieder een blik op het winkeltje naast de ingang’, weet Tanya Huizer te vertellen. Vooral de stembureaus in de Leemgaarde, de Man en het Overbos hebben op 2 maart een drukke dag gehad.

Snel

‘Persoonlijk vind ik een dag op het stembureau altijd ontzettend snel voorbij vliegen. concludeert Tanya Huizer. De Oostvoornse studeert in Wageningen, maar is al meerdere malen lid van een stembureau in Westvoorne geweest. ‘Om half 8 gaat het stembureau open en is alles nog even onwennig. Je doet het tenslotte niet dagelijks. Na een aantal stemmers gaat het checken van legitimatie, stempas en eventuele machtiging vrij gemakkelijk en wordt het gezellig. Als je van ‘s morgens zeven uur tot ‘s avonds negen uur met elkaar aan een tafel zit dan is een lolletje op zijn tijd wel nodig!’ Zij vervolgt: ‘om negen uur sluiten we het stembureau en begint het echte werk: het tellen. Het stembureauteam werd versterkt met twee tellers en de klus kon beginnen. Om elf uur was de telling voltooid. De volgende ochtend in de trein terug naar Wageningen sloeg de vermoeidheid toe; ik was in slaap gevallen en belandde bijna in Nijmegen’.

Uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2011 totaal (2011%) (2007%)

CDA 703 (10,8%) (20,8%)

VVD 2317 (35,5%) (31,6%)

PvdA 900 (13,8%) (15,6%)

SP 516 (7,9%) (11,6%)

Christen Unie 104 (1,6%) (2,3%)

GroenLinks 163 (2,5%) (3,6%)

SGP 33 (,5%) (,8%)

PvdD 149 (2,3%) (4,1%)

Platform Lokale Partijen 28 (,4%)

D66 376 (5,8%) (2,9%)

50 Plus 140 (2,1%)

PVV 1049 (16,8%)

Unie van Democraten 2 (0%)

Totaal 6525

STRANDHUISJES MOTIE – 23 februari 2011

Rockanje – Harde taal werd er tijdens de afgelopen raadsvergadering over de strandhuisjes in Rockanje gesproken. Daar bleef het vooralsnog bij. ‘Heb lef en maak er een motie van wantrouwen van’, riep wethouder Klok richting de oppositie. De oppositiepartijen willen de burgers bij de besluitvorming over de strandhuisjes betrekken. Dit is tot op heden niet gebeurd. Ook is de gemeenteraad volgens hen buiten spel gezet. Van Blom sprak zelfs van een ‘feodaal bestuur’. Partij Westvoorne en PvdA stelden daarom voor om de wijzigingsbevoegdheid van het College uit het vast te stellen bestemmingsplan ‘Zeegebied’ te schrappen. Fractievoorzitter Bussink (PvdA): ‘deze bevoegdheid geeft carte blanche aan de wethouder’. De coalitiepartijen verwierpen echter de motie. ‘Het is een motie van wantrouwen’, concludeerde fractievoorzitter Littooij (CDA). ‘Als we dit aannemen betekent het dat dit College naar huis kan’. De fractievoorzitter van Gemeentebelangen Westvoorne: ‘u praat hard en grof richting het College’. Hij refereerde eraan dat het bestemmingsplan voor iedereen ter inzage ligt en er zienswijzen kunnen worden ingediend. De motie komt naar zijn mening te vroeg. ‘U wilt een punt maken als minderheid. We hebben alleen groen licht gegeven voor ontwikkeling van het plan. Meer niet’. ‘Ik heb de steun gekregen om hier mee verder te gaan’, vervolgde wethouder Klok.

BESTUURLIJKE TOEKOMST VOORNE – 28 januari 2011

Voorne – Hoe staat Voorne er bestuurlijk voor? Momenteel vinden er tal van ontwikkelingen plaats die het gebied steeds meer lijken te beïnvloeden. Niet alleen is het in financieel opzicht voor de gemeenten een zware tijd. In het najaar van 2010 presenteerde het kabinet Rutte het regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’. Op 2 maart aanstaande zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Beide gebeurtenissen zijn belangrijk voor de bestuurlijke toekomst van de drie gemeenten op Voorne. In de komende weken volgt dan ook een reeks interviews hierover met de burgemeester De Jong (Westvoorne), Van Viegen (Brielle) en Kleijwegt (Hellevoetsluis). 

Gemeenten

De gemeenteraden van Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne hebben in 2008 besloten om meer samen te gaan werken. Op basis van de lokale bestuurskrachtmetingen en regionale bestuurskrachtmeting bleek dat daar behoefte aan was. Deze onderzoeken gaven de sterke en zwakke punten van de gemeenten aan. Eén van de terreinen waar volgens de regionale bestuurskrachtmeting winst op valt te behalen is samenwerking. Sindsdien werken de vijf gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau intensiever samen. ‘Want, samen bereiken we meer dan afzonderlijk’. De samenwerking vindt voornamelijk op jeugdbeleid, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, en economisch terrein plaats.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord staat dat gemeenten zich de komende jaren tot hun kerntaken moeten beperken. Deze taken en verantwoordelijkheden, zoals voor de (jeugd)zorg, zijn echter toegenomen. Tegelijkertijd wordt het Gemeentefonds met ruim een miljard gekort. De belangbehartiger van de gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), stelde als reactie hierop dat de lokale overheid steeds meer te doen krijgt voor minder geld. Gemeentelijke herindeling komt volgens de kabinetsplannen alleen van onderaf tot stand. De Provincie heeft wel een actieve rol bij de oplossing van hun bestuurlijke en financiële knelpunten. Het kabinet wil bovendien een vermindering van het aantal bestuurders in het College van B en W en gemeenteraadsleden. 

Provincie

‘Ik wil de Randstad de krachtige Europese regio maken die het in potentie is’, deze droom heeft de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. De heer Franssen sprak in zijn nieuwjaarstoespraak: ‘alleen een robuuste oplossing is een echte oplossing en dat is een échte Randstadprovincie. Een ander perspectief is onvoorstelbaar’. Het regeerakkoord heeft naar zijn mening iets dubbels. ‘Aan de ene kant spreekt het kabinet – door veel taken en verantwoordelijkheden te decentraliseren – vertrouwen uit in provincies en gemeenten. Anderzijds gaan de voorstellen gepaard met kortingen die je de vraag doen stellen of men het allemaal serieus meent of soms echt niet weet wat er in de praktijk gaande is’. 

Discussie

‘Op onze kerntaken zijn we nu totaal verantwoordelijk; voor zowel visie en planvorming als uitvoering’, benadrukte de Commissaris. De mate van succes is doorslaggevend. ‘Als je spreekt over de toekomst van onze bestuurslagen dan hebben we hier het punt waar alles om draait. Niet leveren betekent oplaaien van de discussie over bestaansrecht’.

BEHANDELING BURGERBRIEVEN  –  26 januari 2011

Voorne – Putten – De gezamenlijke rekenkamercommissie van Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaat onderzoek doen naar de behandeling van burgerbrieven. In februari krijgen de vier gemeenteraden de opzet toegestuurd. Deze mededeling deed de voorzitter van het onderzoeksorgaan, prof. dr. Van der Hoek, tijdens een vergadering van de gemeente Brielle.

De commissie probeert door middel van onderzoek een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleid. Dat wordt getoetst op doeltreffendheid (behalen van gewenste effecten), doelmatigheid (tegen zo laag mogelijke kosten) en rechtmatigheid (volgens de regelgeving). De conclusies en aanbevelingen worden in de vorm van een rapportage aangeboden.

Tussen de gemeenteraadsleden en de commissieleden staat een klankbordgroep, die bestaat uit een afgevaardigde van iedere gemeenteraad. Na de verkiezingen van maart 2010 en met het wegvallen van Rozenburg is de samenstelling daarvan veranderd. De huidige leden zijn: mevrouw Meerman – van Benthem (Hellevoetsluis), de heer Van der Weg (Bernisse), de heer Zaal (Brielle) en de heer Noordermeer (Westvoorne).

Het onderwerp burgerbrieven is met de inbreng van de gemeenteraadsleden gekozen. Ook is besloten om in 2011 na te gaan hoe eerdere rapporten van de rekenkamer door de gemeenteraden, colleges van B en W en ambtelijke organisatie zijn opgepakt.

VERKEERSONTSLUITING OOSTVOORNE – 26 januari 2011 

Oostvoorne – Het college van B en W gaat druk op de Provincie uitoefenen om de verkeersontsluiting van Oostvoorne te verbeteren. Met name in de ochtenduren staat het verkeer daar muurvast.

Partij Westvoorne pleitte tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering door middel van een motie voor het nemen van maatregelen op korte termijn. De andere politieke partijen vonden dit echter overbodig. Er ligt namelijk al een aangenomen motie hierover. ‘De problematiek is helder’, aldus fractievoorzitter Littooij (CDA). ‘Onlangs heb ik er bijna anderhalf uur over gedaan om van De Ruy naar de rotonde te gaan’. ‘We moeten er voor waken dat we als gemeente een extern bureau inhuren voor een weg die in het beheer is van de Provincie’.

Wethouder Van Lith is op dit moment bezig met het benaderen van onderzoeksbureaus om de verkeersontsluiting definitief te verbeteren. Daarna volgt een plan van aanpak. ‘De Provincie vindt het vaststaand verkeer ook een groot probleem. Er vinden gesprekken met hen plaats’. ‘2012 Is echt te lang. We zitten nog maar in het begin van 2011’, reageerde de fractievoorzitter van Partij Westvoorne.

POLITIEKE FAMILIES – 26 januari 2011 

In de Verenigde Staten is het een gegeven. Wat betreft de Westvoornse politiek kan er nu ook worden gesproken van politieke families. Naast broers is er daar sprake van een echtpaar in de gemeenteraad.

De heer Huisman uit Tinte is op dinsdag 25 januari tot raadslid benoemd. Hij neemt voor Partij Westvoorne de plaats in van de heer Kraaijeveld. De nieuwe volksvertegenwoordiger was eerder voor een korte periode fractieassistent voor de lokale partij. Partij Westvoorne bezet sinds de verkiezingen van maart 2010 vijf van de vijftien raadzetels, maar maakt als grootste partij geen deel uit van de coalitie. De heer Huisman is de echtgenoot van de fractievoorzitter, mevrouw Van Blom.

Jaap en Bert Heijndijk uit Oostvoorne zitten daarentegen namens verschillende politieke partijen in de gemeenteraad. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de coalitiepartijen VVD en Gemeentebelangen Westvoorne. Hoewel de eerstgenoemde broer zijn politieke carrière bij die lokale partij is begonnen.

De nieuwe generatie heeft inmiddels van zich laten horen. Nicolien Heijndijk, de dochter van Bert, is voorzitter van de jeugdraad. Dit adviesorgaan van de gemeenteraad is vorig jaar van start gegaan.

BRAND MOERDIJK – 18 januari 2011

Burgemeester De Jong van Westvoorne trekt lering uit de brand in Moerdijk op 5 januari jl. ‘Wat betekent dit voor mij?’, vraagt hij zich samen met collega-bestuurders in de regio af.

informatievoorziening

Met name de naar voren gekomen verschillen in de informatievoorziening vindt de burgemeester erg vervelend. ‘Wat voor iedereen essentieel is, is communicatie. Er is voor ons helaas meteen na een ramp vaak niet voldoende informatie beschikbaar om de burgers gerust te kunnen stellen. Wat zeg je dan wel en niet?’

Nieuwe media

De burgemeester is nu met zijn communicatieadviseur aan het bestuderen hoe er in het geval van een ramp in de directe omgeving van Westvoorne beter gecommuniceerd kan worden. Hij benadrukt dat de hulpverlening hier in orde is. ‘De snelheid van de nieuwe media is voor ons als bestuurders dodelijk’, vervolgt De Jong. ‘Iedereen riep publiekelijk iets’. Hij heeft dan ook bewust niet over de brand getwitterd.

NIEUWJAARSTOESPRAAK COMMISSARIS – 18 januari 2011

2011 Is het jaar van de keuzes. Ook voor gemeentebesturen. ‘Met onzekerheid kunnen we de tijdsgeest het best duiden’, begon de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland zijn nieuwjaarstoespraak. ‘Politici en bestuurders hebben een onzekerder bestaan dan ooit en wie een koersvast beleid weet op te zetten en vast te houden verdient als het ware een standbeeld’.

Grote opdracht

De CvdK ziet een duidelijke taak weggelegd voor gemeentebestuurders. ‘We moeten werken aan stevige gemeenschappen met burgers en maatschappelijk middenveld die sterk op elkaar betrokken zijn. De krachtige ‘civil society’, waar bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vanuit gaat en die als principe nog nauwelijks is verinnerlijkt, is misschien wel dé grote opdracht’. Daarnaast dient te worden gewerkt aan een stevige, sterk innoverende en open economie. De heer Franssen stelde dat die Nederland ook cultureel moet doen terugkeren als ‘een land dat wordt gezien als open en tolerant’.

Randstadprovincie

‘Een sterk, open en innoverend Nederland kan niet zonder een sterke Randstad. Bestuurlijke verandering is nodig om de concurrentie met andere Europese regio’s aan te kunnen’, sprak de CvdK vervolgens. Dat deel van Nederland neemt een speciale plaats in de Europese Unie in. ‘Ik wil de Randstad de krachtige Europese regio maken die het in potentie is, met een stedenring, een aantrekkelijke kust, een Groene Hart en met economische topgebieden en mainports’. Hij vervolgde: ‘alleen een robuuste oplossing is een echte oplossing en dat is een échte Randstadprovincie. Een ander perspectief is onvoorstelbaar’.

Lef

Het regeerakkoord heeft volgens Franssen iets dubbels. ‘Aan de ene kant spreekt het kabinet – door veel taken en verantwoordelijkheden te decentraliseren – vertrouwen uit in provincies en gemeenten. Anderzijds gaan de voorstellen gepaard met kortingen die je de vraag doen stellen of men het allemaal serieus meent of soms echt niet weet wat er in de praktijk gaande is’. Bezuinigingen op natuur en jeugd hebben bizarre kanten en een nadere discussie met het kabinet is dan ook noodzakelijk. De besturen moeten bovenal lef tonen. ‘Op onze kerntaken zijn we nu totaal verantwoordelijk; voor zowel visie en planvorming als uitvoering’. De mate van succes is doorslaggevend. ‘Als je spreekt over de toekomst van onze bestuurslagen, dan hebben we hier het punt waar alles om draait. Niet leveren betekent oplaaien van de discussie over bestaansrecht’.

Provinciale Statenverkiezingen

Franssen benadrukte op woensdag 12 januari ten slotte dat de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 meer dan ooit een sterke nationale betekenis hebben. Hij hoopt dat de kandidaten zich de komende weken duidelijk en scherp uitspreken.

EXTRA RAADSVERGADERING STRANDHUISJES: ‘deze avond komt veel te vroeg’ – 6 januari 2011

De mogelijke komst van strandhuisjes op het strand tussen de Eerste en Tweede Slag van Rockanje was voor Partij Westvoorne aanleiding om een extra gemeenteraadsvergadering te houden. Afgelopen donderdag werd er fel gediscussieerd over zowel het onderwerp als de bijeenkomst zelf.  

Informatieplicht

Partij Westvoorne vond dat het college van B en W de gemeenteraad onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd. De komst van de strandhuisjes is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Zeegebied Westvoorne’. Door middel van een wijzigingsbevoegdheid wordt de realisatie mogelijk. ‘Waarom zijn we hier als raad nooit van op de hoogte geweest?’, aldus wees fractievoorzitter Van Blom het College op de actieve informatieplicht. Eerst zouden naar haar mening de wenselijkheid en de randvoorwaarden door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld en de burgers om hun mening worden gevraagd. Oppositiepartij PvdA gaf zelfs aan altijd tegen te zijn geweest, te zijn en te zullen zijn.

Ontwikkeling

VVD, Gemeentebelangen Westvoorne (GBW), CDA en D66 staan positief tegenover de komst van de strandhuisjes. Volgens de nieuwe fractievoorzitter van de VVD, de heer Dukker, zijn in de Recreatienota en de Toekomstvisie al de kaders voor het recreatiebeleid vastgesteld. Burgers en andere belanghebbenden zijn daar toen bij betrokken. ‘Rockanje is verworden tot een schim van de bloeiende badplaats die ze ooit was’, benadrukte hij de noodzaak voor een economische impuls. Dit vond ook wethouder Klok. ‘Hiermee kunnen we een goede zaak doen. De ontwikkeling van de recreatieve sector heeft jarenlang stilgestaan’. Over de inbreng van burgers stelde de wethouder: ‘niet voor alle plannen kan burgerparticipatie plaatsvinden’.

Vroeg

De extra vergadering, die op verzoek van Partij Westvoorne plaatsvond, leidde tot de nodige kritiek van de coalitiepartijen. ‘Het traject naar de definitieve raadsvergadering is nog lang’, meende fractievoorzitter Dukker. Fractievoorzitter Heijndijk (GBW) vervolgde: ‘deze avond komt veel te vroeg. Daarna is er alle gelegenheid voor inspraak. Ook voor de burgers’. De heer Littooij gaf aan dat de mogelijkheid voor een extra bijeenkomst alleen voor bijzondere of spoedeisende gevallen is. ‘Niet voor een partij die zijn zin niet krijgt’, bekritiseerde de fractievoorzitter van het CDA klip en klaar. Hij attendeerde er bovendien op dat het onderwerp in november in de commissie ABZ/M reeds is behandeld.  

Informatieronde

Oppositiepartijen Partij Westvoorne en PvdA wilden door middel van een motie de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan ‘Zeegebied Westvoorne’ schrappen. Vanwege de afwezigheid van raadslid Sjoukes van GBW was er sprake van een gelijke uitkomst (7 tegen 7 stemmen). De motie werd dan ook aangehouden. Wethouder Klok gaat zich nu over de wijzigingsbevoegdheid buigen. Binnenkort wordt er in de informatieronde een plan met financiële onderbouwing aan de politieke partijen gepresenteerd. Daarna is het aan de gemeenteraad om over de komst van de strandhuisjes te oordelen. De wethouder benadrukte afgelopen donderdag nog eens dat de strandhuisjes een particulier initiatief is waardoor er geen financiële risico’s voor de gemeente zijn. Wel worden een aantal voorwaarden gesteld.  

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zeegebied Westvoorne’ ligt tot en met 16 februari 2011 ter inzage. Naast de strandhuisjes staan er voorstellen in voor het strandpaviljoen nabij de Brielse Gatdam. Deze kan een uitzichtplateau van maximumhoogte van 15 meter en daarbij twee windturbines met een maximumhoogte van 20 meter krijgen. Voor de Noordoever van het Oostvoornse Meer is er bovendien een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor ten hoogste twee nieuwe bouwvlakken. Hierdoor worden in de toekomst de dagrecreatieve voorzieningen uitgebreid. Naar verwachting staat het bestemmingsplan in april op de agenda van de gemeenteraad.

NIEUWJAARSTOESPRAAK – 6 januari 2011

‘Stof tot spreken was er genoeg in 2010’. Deze woorden sprak burgemeester De Jong aan het begin van zijn nieuwjaarstoespraak. Hij doelde vorige week dinsdag in het bijzonder op de opening van De Meander in Oostvoorne. ‘Uniek voor een gemeente van onze grootte’.

Verkiezingen

De beide verkiezingen in 2010 waren volgens burgemeester De Jong zeker spraakmakend. ‘Het is objectief gezien te stellen dat de opgave van 18 miljard van dit kabinet voor iedere gemeente, dus ook voor Westvoorne, grote gevolgen zal hebben. Of het bijdraagt aan het economisch herstel, laat ik graag over aan die economen’, concludeerde hij over de Tweede Kamerverkiezingen. Hij vervolgde: ‘de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen was voor velen een verrassing. De gevolgen van de wijze waarop de coalitieonderhandelingen verliepen, hebben lang een negatief stempel op de politiek gedrukt. En nog. Het is niet aan de burgemeester om daarover in het openbaar een oordeel te vellen. Het is gelukkig de politiek die zelf aangeeft dat er veranderingen en verbeteringen noodzakelijk zijn. En daar ook stappen voor heeft genomen en nog wil nemen’.

Kansen

Op politiek gebied gaat er in 2011 wederom het een en ander veranderen. ‘Deze maand wordt gestart met een nieuwe manier van vergaderen. Daarin is meer ruimte voor invloed vanuit de samenleving en tevens meer ruimte voor het voeren van politieke debatten. De raad zoekt naar wegen om het contact met de inwoners te verstevigen en zijn rol als beleidsbepaler te verstevigen. Er ligt een kans om dat dit jaar vorm te geven’, aldus de burgemeester. Ook vanuit de burgers worden er naar zijn mening acties ondernomen die tot mooie dingen kunnen leiden. ‘Ik kijk dan naar de Millenniumwerkgroep, die steeds meer initiatief ontplooit. Ik zie hoe een groep hondenbezitters initiatief tot versterking van beleid hebben genomen. En ik zie hoe onze lokale ondernemers zich verenigen in een platform dat goede kracht kan ontwikkelen’.

BOUWPLAN OOSTVOORNE – 4 januari 2011

De economische crisis heeft tot aanpassing van de plannen voor de locatie Patrijzenlaan/Fazantenlaan in Oostvoorne geleid. In 2008 heeft de gemeenteraad de randvoorwaarden vastgesteld. Volgens het college van B en W doen de aanpassingen recht aan de visie die toen voor ogen stond.

Deelgebieden

Het plangebied bestaat uit enkele deelgebieden die beschikbaar zijn voor (her)ontwikkeling. De gemeente is ten eerste door een ontwikkelaar benaderd om met een voorstel voor woningbouw op de onbebouwde gronden tussen de Patrijzenlaan, Fazantenlaan en Van der Meerweg te komen. Ten tweede zijn de 26 ouderenwoningen aan de Patrijzenlaan sterk verouderd en zullen worden gesloopt. Nu sportaccommodatie de Meander is gerealiseerd kan ook de locatie van de inmiddels gesloopte gymzaal en het zwembad worden herontwikkeld. De deelgebieden zijn dan ook één ontwikkelingslocatie. Zodoende wordt geprobeerd om een samenhangend geheel te laten ontstaan.

Woningbouwprogramma

Er komen in totaal 196 woningen van de Patrijzenlaan tot aan de Fazantenlaan. Hierbij is de herbouw van de 26 verouderde huizen inbegrepen. Het totale aantal komt overeen met de drie jaar geleden vastgestelde randvoorwaarden. Wat betreft de exacte invulling zijn er verschillen.

In het nieuwe plan worden meer huurappartementen (64%) voorgesteld. Eerder werd daar nog 53 procent voor aangegeven. Het is daarnaast de bedoeling om 70 koopwoningen in diverse prijsklassen te realiseren.

Met de realisatie van het plan zal bovendien worden voldaan aan de voor de gemeente verplichte 30 procent sociale woningbouw. Naast de herbouw van de ouderenwoningen worden er in 77 in deze categorie gebouwd. Een aantal daarvan betreft, evenals aan de Valweg/Hoefweg, koopwoningen.

Aansluitend

Uiteindelijk dient de woonbuurt een dorps karakter te krijgen. De nieuwbouw moet aansluiten bij de omgeving. Op de vrijgekomen locatie van de gymzaal en het zwembad wordt met de bouw van appartementen aangesloten bij het woon-zorgcomplex Leemgaarde. De bebouwing aan de overzijde van de Rialaan en Patrijzenlaan zal een overgang gaan vormen naar laagbouw. Daar staan vrijstaande en eengezinswoningen. In het gebied tussen de Patrijzenlaan en de Van der Meerweg – aan de randen van het plan – moet door lage bebouwing worden aangesloten bij de aangrenzende vrijstaande woningen. In het middenstuk bestaat er ruimte voor verdichting in de vorm van rijwoningen en appartementen.

De maximale bouwhoogte in het gehele plan is drie woonlagen of twee met een kap.